Ανακοίνωση από το Δήμο Πύλου – Νέστορος σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με γνώμονα τη διευκόλυνση των πολιτών, οι οποίοι δεν έτυχαν της υπαγωγής σε προγενέστερες συναφείς ευεργετικές διατάξεις και στο πλαίσιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργού Εσωτερικών, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης και εξόφλησης οφειλών από πάσης φύσεως δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κλπ.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο Ν.4611/2019 ορίζονται :

Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (έως 17-09-2019).

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται και να εντάσσονται στη ρύθμιση, στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στα αρμόδια Τμήματα Εσόδων και Ταμείου του Δήμου Πύλου – Νέστορος , τηλέφωνα επικοινωνίας 2723 0 22221 και 2723 3 60239 Κος Σαρδέλης Θεόδωρος και κος Μαρκαναστασάκης Αντώνιος και στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα.

Δημοτικό Κατάστημα Νέστορος τηλέφωνο επικοινωνίας 2763 0 29749 κος Παναγόπουλος Βασίλειος.

Δημοτικό Κατάστημα Κορώνης τηλέφωνο επικοινωνίας 2725 0 22221 κος Μπίζος Νικόλαος.

Δημοτικό Κατάστημα Μεθώνης τηλέφωνο επικοινωνίας 2723031609 κος Μαρκαναστασάκης Αντώνιος.

Δημοτικό Κατάστημα Χιλιοχωρίων τηλέφωνο επικοινωνίας 2723 0 51318 κος Δεμπεγιώτης Χρήστος.

Δημοτικό Κατάστημα Παπαφλέσσα τηλέφωνο επικοινωνίας 2722 0 84095 κα Φράγκου Λευκοθέα.