Αναπλάσεις στο Ιστορικό Κέντρο και στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου εξέδωσε Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», άξονα προτεραιότητας: 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Πλέγμα αναπλάσεων στο Ιστορικό Κέντρο και στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας».

Η πρόσκληση αφορά στο τμήμα των αναπλάσεων του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και ο Δήμος Καλαμάτας θα υποβάλει το συντομότερο δυνατόν την πρότασή του.

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, προβλέπεται ένα πλέγμα νέων παρεμβάσεων για την αναδιοργάνωση του Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας και την αύξηση της προσπελασιμότητας και βιώσιμης κινητικότητας του αστικού περιβάλλοντος της παραλιακής ζώνης, καθώς και για την ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης.

Τα έργα για τα οποία θα υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, είναι τα εξής:

Τίτλος

Προϋπ/σμός €

Ανάπλαση Οδού Ναυαρίνου (Α΄ Φάση) από οδό Τσαμαδού έως οδό Ακρίτα

650.000

Ανάπλαση οδού Πλαστήρα

1.420.000

Διασύνδεση δικτύων ποδηλατοδρόμων στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού

200.000

Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου

1.500.000

Ολοκλήρωση αναπλάσεων Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας, ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά και άλλων οδών Ιστορ. Κέντρου

850.000