Απόψεις συλλόγου μηχανικών Τριφυλίας για το Κτηματολόγιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου έχει χαρακτηρισθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που θα διασφαλίσει την οριστική και αμετάκλητη οριοθέτηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, ενώ θα αποτελέσει στα χέρια των κυβερνήσεων βασικό εργαλείο σχεδιασμού και πολιτικών γης στον τομέα του περιβάλλοντος, της αξιοποίησης των φυσικών πόρων, των μεγάλων επενδύσεων και της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής.

Η σύνταξή του σταδιακά ξεκίνησε το 1998 και στο χρονικό διάστημα έως σήμερα αντιμετώπισε πλήθος προβλημάτων και καθυστερήσεων που οδήγησαν σε αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις του νομικού του πλαισίου του φορέα υλοποίησης και των τεχνικών του προδιαγραφών.

Ο σύλλογος μηχανικών Τριφυλίας ως ο πλέον αρμόδιος επιστημονικός φορέας της περιοχής μας για τα τεχνικά θέματα του κτηματολογίου θεωρεί υποχρέωση του να πληροφορήσει με υπεύθυνο τρόπο τους πολίτες ώστε να επιλέξουν τις σωστές διαδικασίες για την υποβολή της δήλωσής τους.

Στις περιοχές που έγινε μέχρι τώρα το κτηματολόγιο τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στην αδυναμία κατανόησης τόσο από την πολιτεία όσο και από τους πολίτες της καθοριστικής σημασίας που έχει ο σωστός εντοπισμός και η οροθέτηση των ακινήτων. Το αποτέλεσμα είναι οι εκ των υστέρων χωρικές διορθώσεις των ορίων, που κοστίζουν στον πολίτη ακριβά σε χρήμα και χρόνο.

Η εξ’ αρχής ορθή υποβολή και καταχώριση των τεχνικών και νομικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν το κάθε ακίνητο αποτελεί προϋπόθεση για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών.

Επομένως η συμμετοχή των κατά τόπους μηχανικών οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής μας αποκτά ιδιαίτερο ρόλο.

Επισημαίνεται ότι:

(i) ανεντόπιστα δικαιώματα δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στους κτηματολογικούς πίνακες της ανάρτησης αλλά και εν τέλει ούτε στους οριστικούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα.

(ii) εσφαλμένος εντοπισμός ακινήτου καθώς και λάθος οριοθέτηση αυτού οδηγεί εν πρώτοις σε ταλαιπωρία του πολίτη προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου και επίσης σε οικονομική επιβάρυνση.
(iii) εκτεταμένα λάθη οδηγούν σε χρονοβόρες και αντιοικονομικές διαδικασίες όπως αυτές των επαναχωροθετήσεων.

Σημειώνεται ότι, κατά τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι πλέον υποχρεωτική η επισύναψη στη δήλωση ιδιοκτησίας, εναλλακτικά :

– Εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος στο σύστημα ΕΓΣΑ 87

– Διοικητικής Πράξης

– Εκτύπωση αποσπάσματος από την υπηρεσία θέασης του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή εντοπισμός στο Γραφείο Κτηματογράφησης (συνήθως η ακρίβεια είναι πολύ μεγαλύτερη του μέτρου).

– Οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου (παλαιά διαγράμματα που συνοδεύουν πράξεις της διοίκησης, αεροφωτογραφίες κλπ)

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εφόσον: αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συµβόλαιο, γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου, έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το ακίνητο , έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρµογής κλπ)

Από τα παραπάνω επισημαίνουμε ότι μόνο το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα είναι το πλέον κατάλληλο και πρόσφορο μέσο για τον ορθό εντοπισμό και την οριοθέτηση του ακινήτου με ακρίβεια.

Ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει ασάφεια ορίων (μη υλοποιημένα όρια, κάμπος με ελαιόδενδρα, βλάστηση κλπ) το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα είναι η μόνη ασφαλής λύση για την αποφυγή μελλοντικής ταλαιπωρίας και δαπάνης.

Επισημαίνουμε επίσης ότι το ψηφιακό αρχείο της ενεργοποίησης των αγροτικών δικαιωμάτων για τις επιδοτήσεις, που διαχειρίζεται η ΕΑΣ ΜΕΣΗΝΙΑΣ, όπως προέκυψε κατά τη φάση των ενστάσεων των δασικών χαρτών το έτος 2017 είναι αναξιόπιστο για την ορθή οριοθέτηση των αγροτικών ακινήτων στο κτηματολόγιο, λόγω των επικαλύψεων και της μειωμένης ακρίβειας με την οποία έχουν καταχωρηθεί τα όρια, πράγμα που είναι φυσιολογικό γιατί για άλλο σκοπό έγινε η καταχώριση των ορίων και όχι για τις απαιτήσεις του κτηματολογίου, άλλωστε το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ απεικονίζει τα όρια των καλλιεργειών και όχι τα όρια των ιδιοκτησιών που σε πολλές περιπτώσεις δεν ταυτίζονται. Επιπλέον οι φορείς αυτοί σε καμία περίπτωση δεν διαθέτουν την επιστημονική κατάρτιση και τη συγκρότηση που απαιτείται για τη διαχείριση των θεμάτων του κτηματολογίου, ενώ αναλαμβάνουν μεγάλη ευθύνη για πιθανές αστοχίες που θα ταλαιπωρήσουν τους πολίτες στο μέλλον, όταν θελήσουν να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους.

Στην επεξεργασία των στοιχείων από τον ανάδοχο λαμβάνονται αρχικά υπ’ όψιν η ύπαρξη υλοποιημένων ορίων και στη συνέχεια τα εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα που έχουν επισυναφθεί στις δηλώσεις. Επομένως η επισύναψη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, οδηγεί στην αποφυγή ανάγκης στο μέλλον κατάθεσης ένστασης για χωρικούς λόγους.

Είναι κρίσιμο να επισημανθεί επίσης ότι, εφόσον κατά την διαδικασία της ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, εντοπισθούν διαφορές στο σχήμα και το εμβαδόν των ακινήτων οι οποίες είναι εκτός των αποδεκτών ορίων απόκλισης, η ένσταση που θα υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Η ένσταση παραπέμπεται προς εξέταση στην Επιτροπή Ενστάσεων. Εφόσον οι διορθώσεις επηρεάζουν άλλο ακίνητο ο ενιστάμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιήσει την ένσταση του στους θιγομένους διαφορετικά η ένστασή του απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή. Το κόστος της ολοκληρωμένης κατάθεσης της ένστασης ξεπερνά το κόστος της δήλωσης ιδιοκτησίας όταν επισυνάπτεται εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα

Εάν ο ιδιοκτήτης δεν φροντίσει ώστε το ακίνητό του να κτηματογραφηθεί με το ορθό σχήμα και εμβαδόν και μεταφερθεί αυτό στις πρώτες εγγραφές του κτηματολογίου με διαφορές στο σχήμα και το εμβαδόν των ακινήτων οι οποίες είναι εκτός των αποδεκτών ορίων απόκλισης, θα υποχρεωθεί να ακολουθήσει την διαδικασία διόρθωσης αυτών κατά τη χρονική στιγμή που θα προβεί σε οποιαδήποτε εγγραπτέα στα κτηματολογικά βιβλία πράξη (αγοραπωλησία, κλπ). Για τις διορθώσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου του, ενώ η διαδικασία που απαιτείται είναι χρονοβόρα.

Στην περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης δεν έχει προβεί στην υποβολή της δήλωση της ιδιοκτησίας του και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης, απαιτείται για τις περισσότερες περιπτώσεις, δικαστική απόφαση προκειμένου να καταχωρηθεί το δικαίωμα του.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι, η ορθή χωρική απεικόνιση των ακινήτων προϋποθέτει την προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

Όσον αφορά στον εντοπισμό του ακινήτου, πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι δεν αποτελεί τοπογραφικό διάγραμμα, αλλά μόνο εντοπίζεται το ακίνητο ως προς την θέση του. Ο εντοπισμός των ορίων των γεωτεμαχίων από την ηλεκτρονική εφαρμογή δηλώσεων του κτηματολογίου εμπεριέχει σφάλμα που κυμαίνεται από ένα έως μερικά μέτρα αναλόγως με την ευκρίνεια, ενώ η καταγραφή των ορίων μέσω εφαρμογής του κινητού έχει ακρίβεια εντοπισμού στο σύστημα ΕΓΣΑ από μερικά έως και 10 μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες. Συνεπώς ο εντοπισμός αυτός δεν υποκαθιστά την ακρίβεια του εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

Για ακίνητα εντός οικισμού ή σχεδίου ή που κρίνουμε ότι έχουν αξία και είναι αξιοποιήσιμα, μονόδρομος είναι η προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος από το ΕΓΣΑ ’87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987). Μόνο με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ορθή δήλωση της περιουσίας και αποφεύγονται μελλοντικές διορθώσεις (χωρικές μεταβολές ή ενστάσεις κτηματολογίου) κατά την διάρκεια μεταβίβασης ή έκδοσης οικοδομικής άδειας. Το κόστος των διορθώσεων και η καθυστέρηση υλοποίησης τους είναι πολλαπλάσιο από την, εξαρχής, ορθή δήλωση στο κτηματολόγιο με την προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος

Παρά το ότι υπάρχει η δυνατότητα ο κάθε πολίτης να δηλώσει την περιουσία του μόνος του, δεν θα το συνιστούσαμε. Αν και, κάθε πολίτης μπορεί μόνος του να καταθέσει την φορολογική δήλωση, προτιμά να απευθύνεται σε ένα λογιστή. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για να δηλωθεί ορθά η περιουσία του, θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα επαγγελματία μηχανικό του τόπου του που έχει τις αντίστοιχες γνώσεις.

Χτυπάμε το καμπανάκι στον φορέα υλοποίησης του κτηματολογίου και στο αρμόδιο υπουργείο ώστε:

Να παραταθεί με νομοθετική πρωτοβουλία η συλλογή των δηλώσεων πέραν του διαστήματος 3+3 μήνες, λόγω της υστέρησης του φορέα υλοποίησης να ανταποκριθεί έγκαιρα στα αυτονόητα (διαφημιστική καμπάνια, ηλεκτρονική εφαρμογή, γραφεία συλλογής δηλώσεων και μεγάλο πλήθος δικαιωμάτων).

Να υπάρξει άμεσα νομοθετική αλλαγή, ώστε η επίκληση στην έκτακτη χρησικτησία να απαιτεί λιγότερα έγγραφα.

Ο Σύλλογός μας το επόμενο διάστημα θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις – ενημερώσεις που θα γίνουν στην περιοχή μας για την ενημέρωση της κοινής γνώμης.