Ασφαλές το πόσιμο νερό, και πεντακάθαρα τα νερά για κολύμβηση στη Καλαμάτα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις διαδικασίες και τα μέτρα που λαμβάνει η ΔΕΥΑ Καλαμάτας για τη διασφάλιση αφενός της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, αφετέρου των νερών κολύμβησης και της προστασίας της υγείας των πολιτών, επισημαίνεται ότι η ΔΕΥΑ Καλαμάτας εφαρμόζει πλήρως την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας συμμετέχει σε Διεργαστηριακά Προγράμματα που υλοποιούνται από ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, ώστε να εξασφαλίσει κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό την αξιοπιστία των μετρήσεων της. Από το 2013, συμμετέχει ανελλιπώς στα Διεργαστηριακά Προγράμματα ELQA του ΤΕΙ Θεσσαλίας, μαζί με άλλες 23 ΔΕΥΑ της χώρας.
Η συμμετοχή της αφορά στα ακόλουθα Διεργαστηριακά Προγράμματα: (α) Διεργαστηριακό Πρόγραμμα Φυσικοχημικού Ελέγχου Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος, (β) Διεργαστηριακό Πρόγραμμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Πόσιμου Ύδατος, (γ) Διεργαστηριακό Πρόγραμμα Φυσικοχημικού Ελέγχου Ποιότητας Λυμάτων και (δ) Διεργαστηριακό Πρόγραμμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Λυμάτων.
Επιπλέον, από το 2016 συμμετέχει και στο Διεργαστηριακό Πρόγραμμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Θαλασσινού Νερού. Ο έλεγχος στα εν λόγω προγράμματα γίνεται μεθοδικά, τρεις φορές ανά έτος, εξασφαλίζοντας πλήρως την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

Μπορείτε εδώ να δείτε σχετικό πιστοποιητικό του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Το αντίστοιχο πιστοποιητικό για το 2017 θα εκδοθεί στις αρχές του 2018 (εκδίδεται απολογιστικά).

Επιπλέον, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες απόκτησης Πιστοποιητικού ISO 17025, που αφορά στην ανώτερη διάκριση – πιστοποίηση των εργαστηρίων της.
Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας επιθυμεί να βεβαιώσει τους πολίτες ότι τηρεί στο ακέραιο όλα όσα προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και το εθνικό Δίκαιο της χώρας και διαθέτει όλα εκείνα τα εχέγγυα που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αξιοπιστίας της.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΟΣΙΜΟ ΥΔΩΡ

Οι πολίτες της Καλαμάτας θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι πίνουν και χρησιμοποιούν ασφαλές πόσιμο ύδωρ, γεγονός που πιστοποιείται αφενός από το Βιοαναλυτικό Εργαστήριο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και αφετέρου από τα Διεργαστηριακά Προγράμματα ELQA του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Τέλος, η ΔΕΥΑΚ πιστοποιεί και επιβεβαιώνει ότι οι θάλασσες της Καλαμάτας είναι καθαρές, κατάλληλες για κολύμβηση και τα νερά εξαιρετικής ποιότητας, οι δε παραλίες είναι βραβευμένες με Γαλάζιες Σημαίες. Σχετικό δελτίο ποιότητας των νερών κολύμβησης, που δείχνει ότι οι τιμές των μετρουμένων παραμέτρων βρίσκονται όχι μόνο κάτω από τα επιτρεπτά επίπεδα, αλλά κάτω και από τα επιθυμητά, μπορείτε να δείτε εδώ (ημερομηνία δειγματοληψίας: 21 Ιουνίου 2017).