Δήμος Καλαμάτας: Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπεγράφη την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, από τον Δήμαρχο και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ», σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών πυροπροστασίας όλων των σχολικών μονάδων που βρίσκονται στην περιοχή του, συνέταξε τον υπ’ αρ. 96/2019 Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης που αφορά: α) τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας και την αποτύπωση όσων σχολικών μονάδων απαιτείται (υπάρχουν μονάδες για τις οποίες δεν υπάρχουν σχέδια κατόψεων), β) την επικαιροποίηση υπαρχουσών μελετών και γ) τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

Πρόκειται να παραδοθούν μελέτες πυροπροστασίας και τεύχη δημοπράτησης για 76 σχολικά συγκροτήματα.