Δήμος Καλαμάτας: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης 2 εκατ. € για χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υποβλήθηκε χθες, Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021, από το Δήμο Καλαμάτας πρόταση χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα Προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» σύμφωνα με την Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων».

Η πρόταση, εντάσσεται στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχή και είναι συμπληρωματική προηγούμενων προτάσεων χρηματοδότησης που έχει υποβάλλει ο Δήμος Καλαμάτας. Ήδη η Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)» με συνολικό προϋπολογισμό 797.443,93€ έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση και έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Η πράξη «ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.027.249,13 € (με ΦΠΑ 24% ) αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων του Δήμου Καλαμάτας με την προαγωγή της οικιακής κομποστοποίησης και της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και λοιπών διακριτών ρευμάτων ανακυκλωσίμων αποβλήτων κατά κατηγορία και περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

Υποέργο 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με προϋπολογισμό 714.903,40 € (με ΦΠΑ 24%).

Αναφέρεται στην προμήθεια κάδων για την επιτόπου κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων και κάδων προσωρινής αποθήκευσης προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη δικτύου χωριστής διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Καλαμάτας για τη συλλογή των οργανικών απορριμμάτων από κατοικίες και δημόσιους χώρους.

Υποέργο 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με προϋπολογισμό 772.933,33 € (με ΦΠΑ 24%).

Αφορά στην προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου χωριστής διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Καλαμάτας. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται δυο απορριμματοφόρα οχήματα βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσσας για τη συλλογή των βιοαποβλήτων και δύο φορτηγά αυτοκίνητα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, γερανό και υδραυλική αρπάγη.

Υποέργο 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» με προϋπολογισμό 514.600,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Αφορά την προμήθεια τριών μηχανικών κομποστοποιητών ταχείας κομποστοποίησης οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε δημοτικούς χώρους για την επιτόπου επεξεργασία προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (έως 300 κιλά αποβλήτων ημερησίως έκαστος).

Υποέργο 4: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με προϋπολογισμό 24.812,40 € (με ΦΠΑ 24%).

Αφορά στις αναγκαίες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών η ενεργητική συμμετοχή των οποίων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του προγράμματος. Περιλαμβάνει εκδόσεις εντύπων και αφισών, εκδηλώσεις, καμπάνιες κ.λπ.