Δήμος Μεσσήνης: Διαγωνισμός για την ανάθεση της αγροτικής οδοποιίας Αβραμιού, Στρεφίου και Πανιπερίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το έργο “Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στις τοπικές κοινότητες Αβραμιού, Στρεφίου και Πανιπερίου”  με προϋπολογισμό 868.000,00 ευρώ προκηρύσσει ο Δήμος Μεσσήνης.

Η ανάθεση, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος,με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 18/12/2019, ημέρα  Τετάρτη,  και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/12/2019    ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης www.messini.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.

To σύστημα υποβολής προσφορών είναι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.Δικαίωμα   συμμετοχής  έχουν   φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στον τομέα  των  δημοσίων  έργων  στην  Ελλάδα   και  είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  που   τηρείται  στη   Γ.Γ.Δ.Ε.  του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,    εφόσον   ανήκουν   στην  κατηγορία  έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.