Δήμος Μεσσήνης: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών στον Βρεφονηπιακό και τους Παιδικούς Σταθμούς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 του μηνός, η υποβολή αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς και το Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μεσσήνης για το σχολικό έτος 2020-2021.

Στα νηπιακά τμήματα των Παιδικών Σταθμών, γίνονται δεκτά παιδιά, που το Σεπτέμβριο του 2020, θα έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη και φιλοξενούνται σε αυτά μέχρι την ηλικία υποχρεωτικής εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο. Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν παιδιά με έτος γέννησης 2017 μέχρι Μάρτιο του 2018.

Στο βρεφικό τμήμα του Βρεφονηπιακού Σταθμού, γίνονται δεκτά παιδιά, που το Σεπτέμβριο του 2020, θα έχουν συμπληρώσει τα 1,5 έτη έως 2,5 έτη. Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν παιδιά που γεννήθηκαν από Απρίλιο 2018 έως Μάρτιο 2019.

Τα έντυπα των αιτήσεων θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους γονείς από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό του Δήμου Μεσσήνης καθώς επίσης θα διατίθενται και από το site του Δήμου (www.messini.gr). Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Διοίκησης Παιδικών Σταθμών) ως εξής: α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mpaidikos@messini.gr, β) σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας (κατόπιν ραντεβού) στο τηλ.: 2722024324 και γ)
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δημαρχείο Μεσσήνης, Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη, από 11 έως και 31 Μαΐου.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξετάζονται το Σεπτέμβριο, εφόσον έχουν ικανοποιηθεί όλες οι εμπρόθεσμες αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής- επανεγγραφής.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί/Βρεφονηπιακός Σταθμός Μεσσήνης είναι:

• Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Δαρδανελίων 6, Συνοικισμός) τηλ: 27220 22311
• Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Μητροπέτροβα, Υδραγωγείο) τηλ: 27220 24260
• Δ΄ Δημοτικός Παιδικός/Βρεφονηπιακός Σταθμός (οδ. Μεταμ. Σωτήρος, πλησίον Δημαρχείου) τηλ: 27220 24324
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανδρούσας (Ανδρούσα) τηλ: 27220 41276

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του πατέρα, ή της μητέρας, ή του κηδεμόνα του παιδιού (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης. Σε περίπτωση επανεγγραφής απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής, που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή στην
οικογενειακή κατάσταση.
3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού από παιδίατρο συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (το έντυπο θα χορηγηθεί από την υπηρεσία) καθώς και αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού από το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
4. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). Σε περίπτωση που ο γονέας είναι αυτοαπασχολούμενος, απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα.
5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων του τρέχοντος οικ. έτους.
6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
7. Αντίγραφο της άδειας νόμιμης παραμονής (των γονέων) στην Ελλάδα σε ισχύ (για τα παιδιά των αλλοδαπών γονέων).

Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του οικογενειακού εισοδήματος απαιτείται η προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, ή ακριβές αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017) καθιερώνεται σύστημα μοριοδότησης με κοινωνικά-οικογενειακά- εργασιακά – οικονομικά κριτήρια.