Δ. Σ. Μεσσήνης: Δύο συνεδριάσεις την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» αύριο  Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Έγκριση δημιουργίας Συνδέσμου μεταξύ των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης για την
ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
3. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
4. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο  στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση
του επιβατικού κοινού του Δήμου Μεσσήνης»
5. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο  στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μεσσήνης
6. Τροποποίηση –τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού 2019
7. Ορισμός Εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER
Μεσσηνίας
8. Απαλλαγή απόρων Δημοτών από Δημοτικά Τέλη και Φόρους ηλεκτροδοτούμενων
χώρων
9. Μείωση Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού & φόρου ηλεκτροδοτούμενων
χώρων ΑΜΕΑ
10. Διαγραφή βεβαιωμένων τροφείων
11. Σύσταση Λιμενικού Γραφείου στο Δήμο Μεσσήνης
12. Έγκριση πρακτικού της 4/2019 Συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
13. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, στον Άξονα
Προτεραιότητας « Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο:
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
14. Ορισμός μελών Επιτροπής εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί ονοματοθεσίας & μετονομασίας οικισμών, συνοικιών, οδών & πλατειών (αρθ. 75 παρ. Ι, γ.14 του Ν.
3463/2006).
15. Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του αρθρ.100 του
Ν.3852/2010 για την παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης του έργου:
«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Αγ.
Παύλο προς Τ. Κοινότητες και Δ. Κοινότητα Μεσσήνης του Δ. Μεσσήνης, Β’ Φάση (Α’
ΕΙΔ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»
16. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2020
17. Επικαιροποίηση τελών
18. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 1ου εννιαμήνου 2019
19. Έγκριση Κανονισμού προστασίας του περιβάλλοντος του Δήμου Μεσσήνης
20. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών χώρων του Δήμου Μεσσήνης
21. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 510/19 απόφασης μας
22. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών

Στη συνέχεια και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί η 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την: Έγκριση προϋπ/σμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μεσσήνης για το οικ/κό έτος 2020.