Εκτός λειτουργίας το Μηχανογραφικό σύστημα της Διεύθυνσης Μεταφορών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας
Μεσσηνίας, ανακοινώνεται ότι, λόγω βλάβης του Μηχανογραφικού
συστήματος –ON LINE – σε πανελλαδικό επίπεδο και μέχρι της
αποκατάστασης της βλάβης, δεν διεκπεραιώνονται υπηρεσίες που
απαιτούν χρήση του παραπάνω συστήματος.
Η Διεύθυνση Μεταφορών παραμένει σε λειτουργία και στη
διάθεση των πολιτών για όλες τις υπόλοιπες εργασίες, καθώς και για την παραλαβή των αιτήσεων