Ενημέρωση για τους ωφελούμενους του ΚΕΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μεσσήνης ενημερώνει τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ότι για την εφαρμογή του προγράμματος το 2018 ισχύουν τα ακόλουθα:
• Η επιδότηση ολοκληρώνεται ύστερα από 12 συνεχόμενες πληρωμές. Δηλαδή ωφελούμενος του Κ.Ε.Α χωρίς μεταβολή στην οικονομική του κατάσταση θα πληρωθεί για ένα χρόνο. Όσοι ωφελούμενοι είχαν υποβάλει αίτηση στις αρχές του 2017 και δεν έχει αλλάξει τίποτα στα οικονομικά στοιχεία της εγκεκριμένης αίτησής τους θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα για 12 μήνες.
• Για παράδειγμα, ωφελούμενος που έκανε την αίτηση τον Φεβρουάριο του 2017 και ξεκίνησε να επιδοτείται τον Μάρτιο του 2017, εφόσον δεν έχει αλλάξει τίποτα στα οικονομικά του στοιχεία, θα πληρωθεί μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018.
• Έχει δικαίωμα να επανυποβάλλει αίτηση τον Φεβρουάριο του 2018 για να εξακολουθήσει να λαμβάνει το ΚΕΑ εφόσον πληρεί τα κριτήρια του προγράμματος.
• Τα δικαιολογητικά που ζητούνται για υποβολή της αίτησης είναι:
1. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ, όλων των ενήλικων μελών του.
2. Ε1 (όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού).
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα (όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού).
4. Άδεια Παραμονής για αλλοδαπούς (φωτοτυπία διαβατηρίου/ ταυτότητας).
5. Κάρτα Ανεργίας (για όσους δηλώνουν άνεργοι).
6. Έσοδα τελευταίου 6μήνου (μισθοί, επιδόματα, εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα, εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εργόσημα, συντάξεις κτλ).
7. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης (στο όνομα του αιτούντα που κάνει την αίτηση).
8. Σε περίπτωση ενοικίου: φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
9. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης: φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου παραχώρησης ή ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρητή και του παραχωρησιούχου και λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του παραχωρησιούχου.

• Για τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μεσσήνης.

• Όλοι οι δικαιούχοι του ΚΕΑ σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα στοιχεία (προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά) που είχαν δηλωθεί κατά την έγκριση της αίτησης οφείλουν να ενημερώνουν το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μεσσήνης εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του επόμενου μήνα από την ημερομηνία αλλαγής.
• Για παράδειγμα, ωφελούμενος που εισέπραξε το επίδομα Α21 τον μήνα Δεκέμβριο οφείλει να ενημερώσει με την προσκόμιση του αντίστοιχου δικαιολογητικού έως τις 15 Ιανουαρίου προκειμένου να γίνει και η αντίστοιχη τροποποίηση.

Προσοχή: Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μη ενημέρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης του δικαιούχου, εφαρμόζονται από το υπουργείου Εργασίας αυτοδίκαια τα άρθρα 9 και 10 της ΚΥΑ Γ.Δ.5οικ.2961-10 (ΦΕΚ 128/Β/2017) «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος ΚΕΑ» με την οποία ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις διακοπής της εισοδηματικής ενίσχυσης, προβλέπεται η διαδικασία διακοπής της, η διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο Δημόσιο, καθώς και οι συνέπειες για όσους δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή προσκομίζουν πλαστά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες στα τηλ: 2722360185 – 2722360179
και στο site του ΚΕΑ: https://keaprogram.gr/pubnr