Επιλέξιμες περιοχές για υποβολή προτάσεων εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.ΒΑΑ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», ο Δήμος Καλαμάτας ανέλαβε πρωτοβουλία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων, να προβάλει τις επιλέξιμες περιοχές σε κατάλληλους χάρτες, ώστε οι πληροφορίες να είναι σαφείς και απόλυτα ευκρινείς αναφορικά με τα όρια των περιοχών αυτών.

Ακολουθούν οι χάρτες περιοχής παρέμβασης ΒΑΑ Καλαμάτας:

ΒΑΑ 1 IS

ΒΑΑ 2 PA