Εργασίες για αποκατάσταση του Μουσουλμανικού Τεμένους Κυπαρισσίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας της Τετάρτης έρχεται η έγκριση του έργου που αφορά τις προκαταρκτικές εργασίες για την ανάπλαση αλλά κυρίως την δομική ακεραιότητα του γνωστού ιστορικού “τζαμιού” που βρίσκεται στον διατηρητέο οικισμό της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δήμου Τριφυλίας που αναρτήθηκε στην Διαύγεια αναφέρει μεταξύ άλλων ότι”
“Ο Δήμος Τριφυλίας διακηρύττει ότι την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας, θα διεξαχθεί με συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “Προκαταρκτικές Εργασίες Μουσουλμανικού Τεμένους Κυπαρισσίας”. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 01/2018 από το Τμήμα Μελετών, Εκτέλεσης Έργων & Πολ. Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας, ανέρχεται στο ποσό των 29.838,71 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 37.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).”.

Γ.ΜΠ