«Ηλεκτρονική Πολεοδομία» υποχρεωτικά… από 1η Ιανουαρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» με το εν λόγω σύστημα να τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2019.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΦΕΚ: «Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) υπό τον τίτλο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία», το οποίο αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού (πολεοδομικού σχεδιασμού) και της εφαρμογής του και έχουν θεσμική και κανονιστική ισχύ γενικά, ειδικά ή τοπικά στην ελληνική επικράτεια. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται μια πάγια και ενιαία διαδικασία συντήρησης και ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος και ορίζονται οι φορείς που συμμετέχουν στην ως άνω διαδικασία, το υποχρεωτικό της συμμετοχής τους και ο τρόπος συνεργασίας τους.

Το Σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών στις οποίες περιλαμβάνονται κατ” ελάχιστον οι ακόλουθες: α) Χωρική Βάση Πολεοδομικών Δεδομένων, έως το επίπεδο του Οικοδομικού Τετραγώνου για τις εντός σχεδίου περιοχές και κατάλληλων πολυγώνων για τις εντός ορίων οικισμών περιοχές και τις εκτός σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. β) Εφαρμογές για την αναζήτηση, απεικόνιση, τηλεφόρτωση, μετασχηματισμό και επίκληση των πολεοδο-μικών δεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3882/2010. γ) Εφαρμογή για την καταχώρηση και επικαιροποίηση των γεωχωρικών δεδομένων των πράξεων του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού.

Το Σύστημα παρέχει: Διαδικτυακή πύλη, προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.epoleodomia.gov.gr, για την πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου κοινού, στην οποία υπάρχει διακριτή περιοχή για την πρόσβαση των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού φορέων σε υπηρεσίες και σε υποσυστήματα του Συστήματος. Δικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης, απεικόνισης, τηλεφόρτωσης, μετασχηματισμού και επίκλησης των πολεοδομικών δεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3882/2010. Ενημερωτικό υλικό, εγχειρίδια χρήσης, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις φορέων και πολιτών και κάθε απαραίτητη πληροφορία για τη διευκόλυνση των φορέων κατά την ένταξή τους στο σύστημα και στις εφαρμογές του.

Χρήστες του Συστήματος είναι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και φορείς της Αυτοδιοίκησης. Ειδικά για το σύνολο των φορέων του δημόσιου τομέα, χρήστες είναι οι εμπλεκόμενοι με τις διαδικασίες του πολεοδομικού (ρυθμιστικού) σχεδιασμού υπάλληλοι των φορέων αυτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν το Σύστημα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΦΕΚ

aftodioikisi.gr