Η λύση για τα ακίνητα του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι σήμερα κανένας Διοικητής του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την τεράστια ακίνητη περιουσία που άφησε στη Διαθήκη του ο συχωρεμένος ο Αλεξόπουλος: ένα τεράστιο οικόπεδο στην είσοδο της πόλης , πολλά διώροφα πέτρινα κτήρια στην κεντρική αγορά και αλλού,  χωράφια με ελιές, κλπ.

Τα κτήρια είναι έτοιμα να πέσουν, είναι ακατοίκητα, και ανοίκιαστα.

Ας κάνει τον κόπο ο Διοικητής Νοσοκομείου , σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Τριφυλίας, να διαβάσουν το Σύνταγμα : Άρθρo 109

  1. Δεν επιτρέπεται η μεταβoλή τoυ περιεχoμένoυ ή των όρων διαθήκης, κωδικέλλoυ ή δωρεάς, ως πρoς τις διατάξεις τoυς υπέρ τoυ Δημoσίoυ ή υπέρ κoινωφελoύς σκoπoύ..     
  2. Kατ’  εξαίρεση   ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι    η    επωφελέστερη    αξιoπoίηση    ή διάθεσηγια τoν ίδιo ή άλλo κoινωφελή σκoπό, εκείνoυ πoυ καταλείφθηκε ή δωρήθηκε, στην περιoχή πoυ καθόρισε o δωρητής ή o διαθέτης ή στην ευρύτερή της περιφέρεια, όταν βεβαιωθεί   με   δικαστική   απόφαση  ότι η θέληση τoυ διαθέτη ή τoυ δωρητή δεν μπoρεί να πραγματoπoιηθεί,  για oπoιoνδήπoτε λόγo, καθόλoυ ή κατά τo μεγαλύτερo μέρoς τoυ περιεχoμένoυ της, καθώς και αν  μπoρεί να ικανoπoιηθεί πληρέστερα με τη  μεταβoλή της εκμετάλλευσης, όπως νόμoς oρίζει.  

Με απλά λόγια: Ο Νομοθέτης αρχικώς δεν  επιτρέπει να αλλάξουνε τη διαθήκη ενός που τα δώρισε για κοινωφελή σκοπό. Το κάνει αυτό για να αποφύγει τον κίνδυνο να ‘φάνε’ τα χρήματα οι επιτήδειοι. Αλλά επειδή πολλές διαθήκες δεν εφαρμόζονται για λόγους γραφειοκρατίας, (όπως στο Νοσοκομείο), γι αυτό ένα Δικαστήριο μπορεί να βρεί τη λύση, για το κοινό καλό, να αλλάξει τη διαθήκη, ακόμα και να πουληθούν τα ακίνητα.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου πρέπει να συντάξει μια Αίτηση για Δικαστική Απόφαση. Και να την συνυπογράψουν ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, κι ο Υπουργός Υγείας. Το Δικαστήριο θα αλλάξει τους όρους της Διαθήκης, ορίζοντας πώς θα αξιοποιηθεί η περιουσία. Ακολούθως θα γίνει Πλειστηριασμός, και θα πουληθούν όλα τα ακίνητα. Το ποσόν αναμένεται να είναι αρκετά μεγάλο: 2-4 εκατομμύρια ευρώ. Και με τα χρήματα αυτά, θα εξοπλιστεί το Νοσοκομείο, καθώς και τα Κέντρα Υγείας Φιλιατρών και Γαργαλιάνων.

Ωστόσο αμφιβάλλουμε αν θα αξιοποιήσουν σωστά τα χρήματα αυτά…

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

υστερόγραφο: —Στην είσοδο του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας είναι ένα μεγάλο κάδρο του Αλεξόπουλου. Και γράφει στο κάτω μέρος με κεφαλαία γράμματα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ , ΔΩΡΗΤΗΣ κλπ. Όμως οι γραφειοκράτες του Νοσοκομείου είναι και ανορθόγραφοι: και το γράφουν  ΔΩΡΙΤΗΣ .

Ας το διορθώσουν κι αυτό…