Ιερά Σύνοδος: Οι ιεράρχες να δώσουν έναν μισθό στο ΕΣΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με εγκύκλιο της η Ιερά Σύνοδος καλεί τους Ιεράρχες να δώσουν ένα μισθό τους για την οικονομική ενίσχυση του ΕΣΥ ενώ δίνει και την επιλογή να προσφέρουν τον μισθό σε νοσηλευτικό ίδρυμα της επαρχίας τους.

Ολόκληρη η Εγκύκλιος:

“Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Διά τῆς παρούσης γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 1ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ., συνεσκέφθη, μεταξύ ἄλλων, καί περί τοῦ φλέγοντος θέματος τῆς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς λυσιτελεστέρας ἀντιμετωπίσεως τῆς ἐνσκηψάσης πανδημικῆς νόσου.

Διό καί ἔλαβε τήν ἀπόφασιν ὅπως ἕκαστον Μέλος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καταβάλῃ εἰς τόν Εἰδικόν Λογαριασμόν Ἀντιμετωπίσεως Κορωνοϊοῦ ἕνα μηνιαῖον μισθόν.

Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος προτρέπει φιλαδέλφως ἅπαντας τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ὅπως προβῶσιν εἰς τήν αὐτήν ἐνέργειαν, καταθέτοντες καί οὗτοι ἕνα μηνιαῖον μισθόν των, ἐπί τῷ προλεχθέντι σκοπῷ. Ἡ κατάθεσις αὐτοῦ δέον ὅπως πραγματοποιηθῇ εἰς τόν ὑπ᾿ ἀριθ. IBAN GR 8701107080000070855800051 εἰδικόν λογαριασμόν παρά τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ, ὁ ὁποῖος ἠνοίχθη ὑπό τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν, πρός αὐτόν τόν σκοπόν.

Σημειωθήτω ὅτι εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν Σεβασμιώτατος Ἀδελφός κρίνει ὅτι ἡ προσφορά τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἀποβήσεται ὠφελιμώτερος ἐάν διατεθῇ εἰς Νοσηλευτικόν Ἵδρυμα τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, καλόν θά ἦτο νά ἐνημερώσῃ ἐπί τούτῳ τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον.

Σεβασμιώτατε, οἴκοθεν νοεῖται ὅτι ἡ ὡς ἄνω πρᾶξις συναντιλήψεως καί ἐν Χριστῷ ἀγάπης θά συντελέσῃ τά μάλα εἰς τήν ἐπί τά βελτίῳ ἀντιμετώπισιν τῆς ἐπελθούσης νόσου, ἐνῷ θά ἀποτελέσῃ καί ἔμπρακτον ἔκφρασιν μετοχῆς πάντων ἡμῶν εἰς τήν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, τόν ὁποῖον μέ πιστότητα καί ἀφοσίωσιν διακονοῦμεν.”

Πηγή: ecclesia.gr