Κατάργηση 4 επιδομάτων από σήμερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με το 4ο Μνημόνιο (ν. 4472/2017), η Κυβέρνηση καταργεί τέσσερα (4) κοινωνικά επιδόματα, τα οποία για χρόνια λάμβαναν κοινωνικές κατηγορίες, που ζούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 (παρ. 1), από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου 4472/2017 (19-5-2017), δηλαδή από σήμερα, όπως παρουσιάζει η ΕΝΥΠΕΚΚ και ο Καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, καταργούνται:

α. η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α΄110),

β. τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4051/1960 (Α΄ 68),

γ. η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄149) και

δ. το άρθρο 2 του ν. 1545/1985 (Α΄91).

«Σε υλοποίηση της ανωτέρω βάρβαρης ρύθμισης», όπως επισημαίνει η ΕΝΥΠΕΚΚ, καταργούνται ΑΜΕΣΑ τα παρακάτω επιδόματα:

α) επίδομα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας (άρθρο 27 παρ. 3 ν. 3016/2002). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου για τη ρύθμιση αυτή που ίσχυε από το 2002, σκοπός ήταν η ενίσχυση αυτών των οικογενειών με χαμηλό εισόδημα και παιδιά σχολικής ηλικίας προκειμένου να τους παρέχουν τα βασικά σχολικά είδη για να μην διακόπτουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

β) επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας νέων κάτω των 29 ετών σε περίπτωση απόλυσης (άρθρο 2 ν. 1545/1985). Πρόκειται για καταβολή από τον ΟΑΕΔ ειδικού επιδόματος σε ανέργους νέους μέχρι και 29 ετών, οι οποίοι παρέμεναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα (1) χρόνο. Καταβαλλόταν για χρονικό διάστημα 5 μηνών από την ημέρα θεμελίωσης του επιδόματος για επιδότηση.

γ) προνοιακό επίδομα απροστάτευτων τέκνων (άρθρο 2 παρ. 3 ν.4051/1960). Το πρόγραμμα επιδότησης απροστάτευτων από πατέρα παιδιών, είχε ως στόχο, σύμφωνα με τη διάταξη που ίσχυε από το 1960, να ενισχύσει οικογένειες που αντιμετώπιζαν προβλήματα αντικειμενικής ή ουσιαστικής έλλειψης πατρικής γονικής μέριμνας για να μην διαλυθούν και τα παιδιά καταλήξουν σε ιδρύματα.

δ) οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων που τελούν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α ν.δ. 57/1973). Σκοπός της προνοιακής αυτής παροχής της ένδειας ήταν η χρηματική ενίσχυση ατόμων με τα πιο χαμηλά εισοδήματα στη χώρα.

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 112/24/2017 Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σελ. 748 παρ.21), από τις ανωτέρω περικοπές εκτιμάται ότι «θα υπάρξει εξοικονόμηση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και ποσού 11,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2018».