ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2023+2024

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ