ΚΕΠ: Διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (freedom pass)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκε η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Υγείας – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας με θέμα: «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (A’ 118) και της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της οικονομικής διευκόλυνσης, και ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων εκκαθάρισης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.» (ΦΕΚ 3194/Β/2021).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω ΚΥΑ, η διαδικασία έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (freedom pass) παρέχεται και μέσω των ΚΕΠ.

Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υποβολή της ως άνω αίτησης, ενώ η υποβολή της αίτησης είναι δυνατή το νωρίτερο την επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης της πρώτης δόσης εμβολιασμού ή της ολοκλήρωσης εμβολιασμού εφόσον το εμβόλιο είναι μονοδοσικό στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.