Λεφτά…. υπάρχουν στο Δήμο Τριφυλίας!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Χρυσάφι που αγγίζει πάνω από το μισό εκατομμύριο ετησίως είναι οι αποδοχές των αιρετών στο Δήμο Τριφυλίας σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής.
Πιο αναλυτικά το σύνολο των αποδοχών των αιρετών ανέρχονται στα  519.300 ευρώ για το έτος 2018, χωρίς να υπολογίζουμε τα πληρωμένα έξοδα και παραστάσεις του Δήμου σε εκδηλώσεις, εκθέσεις καθώς εκεί πληρώνουν οι δημότες ξεχωριστά την διαμονή, διατροφή των…αιρετών…και φυσικά τα ταξίδια τους με επιστροφή για τις εκδηλώσεις….Δηλαδή τσάπα όλα…
Έτσι οι μισθοί του δημάρχου, των αντιδημάρχων Τριφυλίας, του γενικού γραμματέα του Δήμου, των ειδικών συνεργατών του δημάρχου, της νομικής συμβούλου του Δήμου, των προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, των εκπροσώπων Τ.Κ. και των προέδρων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας (ΔΕΥΑΤ), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας – Πολιτισμού – Αλληλεγγύης – Περιβάλλοντος και του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού, ξεπερνούν τις 520.000 ευρώ παρακαλώ…
Στην οικονομική επιτροπή με βάση το Πρακτικό 1/02-01-2018 της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας, που αναρτήθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΩΥΗ0ΩΗΕ-3ΓΝ αναφέρει ότι : « Τα μέλη, αφού έλαβαν υπόψη το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν. 3852/2010, αποφάσισαν ομόφωνα το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος και συζητητέου. Παίρνοντας στη συνέχεια το λόγο η πρόεδρος ανέφερε τα εξής:
Η αναγραφή συγκεκριμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου δε σημαίνει και έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουμένως δε διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου… […] Με την από 02-01-2018 εισήγηση της Οικονομικής μας Υπηρεσίας πρέπει να προβούμε στην ψήφιση διάθεσης πιστώσεων, οι οποίες αφορούν στη μισθοδοσία των υπαλλήλων, τις εργοδοτικές εισφορές τους, αντιμισθίες αιρετών κ.ά…». 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ η αντιμισθία δημάρχου αγγίζει τα 41.040 ευρώ (δηλαδή 3.420 ευρώ το μήνα), η αντιμισθία αντιδημάρχων καθώς μόνο  οι 4 από τους 6 παίρνουν μισθό αγγίζει για ένα χρόνο τα 82.080 ευρώ δηλαδή 1.710 ευρώ το μήνα ο καθένας, οι τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων και συνεργατών και οι εργοδοτικές τους εισφορές ανέρχονται σε 76.586,92 ευρώ (1.595,56 ευρώ το μήνα), οι τακτικές αποδοχές γενικού γραμματέα και οι εργοδοτικές του εισφορές φτάνουν σε 33.360,96 ευρώ (2.780 ευρώ το μήνα), οι τακτικές αποδοχές δικηγόρου με πάγια αντιμισθία – έμμισθη εντολή και οι εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται σε 23.873,79 ευρώ (1.989,48 ευρώ το μήνα). Έτσι μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ δημάρχου, εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ δημάρχου, εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικής Περίθαλψης δημάρχου, εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ κ.τ.λ. αντιδημάρχωντο συνολικό ποσό είναι 270.000 ευρώ!
ΑΝΤΙΜΙΣΙΘΙΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ…
 Τα έξοδα κίνησης προέδρων Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων φτάνουν τα  224.400 ευρώ. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό φαίνεται ότι τα έξοδα αμοιβών σε αιρετούς ξεπερνούν τα 494.400 ευρώ! Τέλος αμοίβονται  στο Δήμο Τριφυλίας ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ, η Κοινωφελής Επιχείρηση και ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, η Κοινωφελής Επιχείρηση, αποζημίωση προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 8.640 ευρώ (δηλαδή με 720 ευρώ το μήνα) και ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού, αποζημίωση προέδρου 6.000 ευρώ ( ισοδυναμεί 500 ευρώ το μήνα).
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ