Μεσσήνη: Αίθουσα προβολών και Δημοτική βιβλιοθήκη στην αποθήκη ΑΣΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση της  ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα & καινοτομία », εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Μεσσήνης με τίτλο «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΣΟ ΣΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 150 ΑΤΟΜΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» (ΟΠΣ 5021730) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.919.000,00 €, 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

  •  ΟΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – 150.000,00 ΕΥΡΩ
  •  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 950.000,00 ΕΥΡΩ
  •  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 50.000,00 ΕΥΡΩ
  •  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 150.000,00 ΕΥΡΩ
  •  ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 250.000,00 ΕΥΡΩ
  •  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.000,00
  •  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 50.000€