Μεταβολές στην πολεοδομική μελέτη Παραλίας Βέργας λόγω ενστάσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με την υπ’ αριθμ. 563/2017 Απόφαση του, γνωμοδότησε σχετικά με την επικαιροποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας Βέργας και την αποδοχή ή απόρριψη των ενστάσεων κατά της μελέτης. Η αποδοχή μέρους των ενστάσεων είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της μελέτης στα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.): 1, 2, 5, 6, 31, 31Α, 52, 53, 90, 91, 102, 103, 163, 164, 165, 166, 132, 192, 197, 248, 251, και 252 και στους κοινόχρηστους χώρους (Κ.Χ.): 247, 205, 162.

Καλούνται όσοι ιδιώτες ή φορείς των οποίων οι ιδιοκτησίες εμπίπτουν στα παραπάνω Ο.Τ. και επηρεάζονται από τις αλλαγές που επήλθαν στο ρυμοτομικό σχέδιο, κατόπιν της αποδοχής ενστάσεων, όπως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. της 17-7-1923 εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, η οποία θα γίνει στον Τύπο στις 19 Δεκεμβρίου 2017, προσέλθουν στο Δήμο Καλαμάτας, Διεύθυνση Πολεοδομίας, (Δημαρχείο – 2ος όροφος, Αθηνών 99) για να λάβουν γνώση και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις.