Με δυο θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δ.Σ. Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις   04 – 03 – 2019  ημέρα Δευτέρα & ώρα 13:00 μ.μ., όπου θα γίνει η 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  1. Καταγγελία της από 9.9.2008 σύμβαση του Δήμου Μεσσήνης με την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία GEM Επικοινωνία Ε.Π.Ε.» εν σχέσει με το Α/Δ Τριόδου
  2. Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών