Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι Νομικών Προσώπων του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Ε. Νίκας όρισε, με ισχύ από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018, Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καλαμάτας, μέχρι το πέρας της δημοτικής περιόδου, ως εξής:

1. τον Αθανάσιο Ηλιόπουλο του Ιωάννη, δικηγόρο, ως Αντιδήμαρχο Διοίκησης – Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

2. το Δημήτριο Μπούχαλη του Σταύρου, οικονομολόγο-λογιστή, ως Αντιδήμαρχο Οικονομίας – Οικονομικών

3. τον Αθανάσιο Βασιλόπουλο του Παναγιώτη, επαγγελματία, ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Πρασίνου

4. την Παναγιώτα Ντίντα του Βασιλείου, μηχανολόγο μηχανικό, ως Αντιδήμαρχο Υποδομών και Πολεοδομίας

5. τον Ιωάννη Μπάκα του Γεωργίου, υπάλληλο ΤΕΙ, ως Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών & Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

6. τη Μαρία Οικονομάκου του Ηλία, ως Αντιδήμαρχο Υγείας – Πρόνοιας & Αλληλεγγύης.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στην 26η/2018 συνεδρίασή του, χθες Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20.00, σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Καλαμάτας, μετά τις παραιτήσεις μελών των ΔΣ και κατόπιν εισηγήσεως του Δημάρχου, αποφάσισε τα εξής:

i. Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας: Διαμορφώθηκε η σύνθεση του ΔΣ, Πρόεδρος παρέμεινε ο Δημήτριος Πολίτης και Αντιπρόεδρος εξελέγη η Τασούλα Φοίφα

ii. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας: Διαμορφώθηκε η σύνθεση του ΔΣ, Πρόεδρος εξελέγη ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος και Αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Μπασακίδης

iii. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Διαμορφώθηκε η σύνθεση του ΔΣ, Πρόεδρος παρέμεινε ο Σαράντος Μαρινάκης και Αντιπρόεδρος εξελέγη η Αθηνά Ξανθάκη

iv. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.): Διαμορφώθηκε η σύνθεση του ΔΣ, Πρόεδρος ορίσθηκε ο Νικόλαος Μπασακίδης και Αντιπρόεδρος παρέμεινε ο Ηλίας Κουτίβας

v. Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας: Θα προταθεί ο Ανδρέας Καραγιάννης για τη θέση του Προέδρου και ο Δημήτριος Δημόπουλος για τη θέση του Αντιπροέδρου

vi. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «Φάρις»: Διαμορφώθηκε η σύνθεση του ΔΣ, Πρόεδρος ορίσθηκε ο Ιωάννης Δούζης και Αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Μπούχαλης

vii. Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «Διοκλής»: Πρόεδρος παρέμεινε ο Γεώργιος Φάβας και Αντιπρόεδρος εξελέγη η Αναστασία Μπελογιάννη.

Σημειώνεται ότι ο Δήμαρχος θα προτείνει, με επιστολή του, στη συνέλευση της Κεντρική Αγορά Καλαμάτας ΑΕ ΟΤΑ τον Ιωάννη Αδαμόπουλο για τη θέση του Προέδρου.