Οι υποχρεώσεις των πολιτών για θέματα τελών προς τον Δήμο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι οι πολίτες για το έτος 2019 έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις προς το Δήμο:

1) Σύμφωνα με το νόμο 3463/2006 άρθρο 285 που αναφέρεται στην ενημερότητα οφειλών, προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους είναι η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
2) Καλούνται όλοι οι δημότες να δηλώσουν στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή έγινε στο αντικείμενο που φορολογούνται καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή στην διεύθυνση κατοικίας τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, για την τακτοποίηση της φορολογικής τους μερίδας.
3) Για κάθε νέα σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή αλλαγή σε περίπτωση διαδοχής του καταναλωτή ρεύματος στη ΔΕΗ, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίζει στο Δήμο συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου ή άδεια οικοδομής ή πίνακα οριζοντίου ιδιοκτησίας, καθώς και τον αριθμό παροχής.
Ανά κατηγορία τελών ισχύουν ειδικότερα τα κάτωθι :

Α) ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Δ.Τ.) & ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (Φ.Η.Χ.)
1. Οι υπόχρεοι στην καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού και Φ.Η.Χ. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 & 3 του Ν. 25/75 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 2130/93 οφείλουν να υποβάλουν στο Δήμο δήλωση σε περίπτωση που θα γίνει οποιαδήποτε μεταβολή (αύξηση ή μείωση του εμβαδού της οικίας ή του καταστήματός τους).
2) Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, με απόφαση Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και πρόστιμο, στην πρώτη μεν περίπτωση ίσο με το οφειλόμενο τέλος στη δεύτερη δε περίπτωση ίσο με το 60% του τέλους που αναλογεί στη μη δηλωθείσα επιφάνεια (άρθρα 5 παρ. 1 Ν 25/75 και 2 παρ. 2 Ν. 429/76, άρθρο 19 Ν 1080/80).
3) Παρέχονται απαλλαγές από Δ.Τ. και Φ.Η.Χ. σε πολύτεκνους, τρίτεκνους και Α.Μ.Ε.Α.
Απαραίτητα δικαιολογητικά : φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ και φωτ/φο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της Δ.Ο.Υ. και επιπλέον για τρίτεκνους-πολύτεκνους: πιστοποιητικό οικ. κατάστασης, ενώ για Α.Μ.Ε.Α.: Απόφαση ΚΕ.Π.Α.
Επίσης απαλλαγή σε ποσοστό 30% έχουν οι δημότες που κάνουν πιστοποιηµένη χρήση οικιακών κάδων κοµποστοποίησης, προσκομίζοντας βεβαίωση από την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Οι απαλλαγές εξετάζονται σε ετήσια βάση, γι’ αυτό και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται στην αρχή κάθε έτους.
4)Στα παραλιακά καταστήματα, λόγω εποχικής χρήσης, τα Δ.Τ. και ο Φ.Η.Χ. μη στεγασµένων χώρων, επιβάλλονται τμηματικά, ανάλογα με την χρήση.
Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η βεβαίωση του χρονικού διαστήματος της μη χρήσης των μη στεγασμένων χώρων από την Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας, έπειτα από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων (Α.Δ.Σ. 116/2017).

Β) ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.)
1. Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων ευρισκόμενων εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων οφείλουν να υποβάλουν στο Δήμο δήλωση για την καταβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2130/93).
2. Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές ή νομείς ακινήτων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ΤΑΠ καθώς και σε όσους έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσής των υποχρεούνται να υποβάλουν στο Δήμο δήλωση ΤΑΠ, εντός διμήνου από της μεταβολής (άρθρο 24 παρ. 5 του Ν. 2130/93).
3. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΤΑΠ για οικόπεδα, ηλεκτροδοτούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ο υπόχρεος υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλομένου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 12 του Νόμου 2130/93.

Γ) ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Κ.Χ.)
1) Οι ενδιαφερόμενοι για την χρήση κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων, πλατειών κ.λπ. ως και υπέδαφος αυτών), είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 3254/04 και το άρθρο 50 του Ν.4257/2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό χρήσης Κ.Χ. -Α.Δ.Σ 543/2010 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες αποφάσεις, να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική άδεια πριν τη χρήση, αφού καταβάλουν το τέλος χρήσης Κ.Χ.
Ειδικότερα για τις άδειες πραγματοποίησης οικοδομικών εργασιών, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την εκτέλεση των εργασιών.
2) Τα τέλη χρήσης Κ.Χ. οφείλονται για ολόκληρο το έτος, έστω και αν γίνεται χρήση του χώρου για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους.
Σε περίπτωση που ένα κατάστημα καταλαμβάνει Κ.Χ. σε περισσότερες από μια περιοχή, ισχύει για το σύνολο των τ.μ. κατάληψης η υψηλότερη τιμή κατηγορίας.
3) Οι άδειες ποσού έως και 100,00€ εξοφλούνται εφάπαξ.
Για τις υπόλοιπες άδειες προκαταβάλλεται ποσοστό 30% και για το υπόλοιπο ποσό οι δόσεις διαμορφώνονται ως εξής:
από 101,00 € έως 1.000,00 € Τρεις (03) διμηνιαίες δόσεις
από 1.001,00 € έως 2.000,00 € Τέσσερις (04) διμηνιαίες δόσεις
από 2.001,00 € και άνω Πέντε (05) διμηνιαίες δόσεις
Καταληκτική ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2019.
4) Οι διάδρομοι μεταξύ των καθισμάτων και των εμπορευμάτων που εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρώνται κανονικά στα τ.μ. κοινοχρήστου χώρου ως κατάληψη.
5) Ο παραχωρούμενος Κοιν. Χώρος θα πρέπει να έχει διαγραμμιστεί με κίτρινη γραμμή πλάτους 5 εκ. από τους καταστηματάρχες.
6) Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4483/31-07-2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/2017), ενώ σε περιπτώσεις παραβάσεων του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων (Α.Δ.Σ. 543/2010) επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. 624/2017 και επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επομένη της επίδοσης. Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα αντικείμενα κατάσχονται. Αν μετά την αφαίρεση διαπιστωθεί και δεύτερη παράβαση αφαιρείται η άδεια χρήσης Κ.Χ. για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Δ) ΤΕΛΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Σύμφωνα με τις ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΔΠ0008470/05148/ΕΞ2017 και ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017 εντός του 1ου Τριμήνου του έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι απευθείας παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού από τον Δήμο.
Επίσης υπενθυμίζεται σε όσους έχουν συνάψει εντός του έτους 2017 συμφωνητικό διετούς ή τριετούς διάρκειας για τοποθέτηση ξαπλωστρών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ότι καταληκτική ημερομηνία καταβολής των δόσεων είναι η 31/03/2019 για το Δημόσιο και τον Δήμο και η 31/05/2019 για τον Δήμο.

Ε) ΤΕΛΟΣ 0,5-5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ & τέλος παρεπιδημούντων
1. Οι υπόχρεοι στην καταβολή του τέλους 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των εκδιδομένων λογαριασμών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. (άρθρο 23 του Ν. 3756/2009), οφείλουν να το αποδίδουν στο Ταμείο του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2539/97 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4483/31-07-2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/2017),
2. Οι υπόχρεοι στην καταβολή του τέλους παρεπιδημούντων οφείλουν να το αποδίδουν στο Ταμείο του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 1080/80 μέσα στις ισχύουσες προθεσμίες (άρθρο 17 παρ. 6 & 7 του Ν. 2130/93).
3. α) Επί μη υποβολής δήλωσης, β) υποβολής ανακριβούς δήλωσης, γ) εκπροθέσμου δήλωσης, δ) ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. και του τέλους παρεπιδημούντων, ο υπόχρεος υπόκειται σε πρόστιμο ίσο προς το 2% του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι ποσού ίσου προς το αναλογούν τέλος (άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2946/01).

Στ) ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι να ενεργήσουν κάθε είδους διαφήμιση είναι υποχρεωμένοι πριν διαφημίσουν οτιδήποτε να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο για να τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2946/2001).

Z) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας Α.Δ.Σ. 315/2017:
1) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΦΗΣ : Η διάρκεια ταφής ορίζεται σε τρία (03) έτη.
Κατά την παραχώρηση τάφου ο ενδιαφερόμενος υπογράφει υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι καθίσταται υπόχρεος έναντι του Δήμου για την τήρηση του νόμου και του κανονισμού και για την καταβολή των προβλεπομένων τελών.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η ανακομιδή των οστών, μπορεί να παραταθεί αυτή για 1 ή 2 εξάμηνα, με καταβολή των αναλογούντων τελών, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση δεν θα δημιουργήσει κώλυμα στην ομαλή λειτουργία του Κοιμητηρίου.
Ο υπόχρεος, προκειμένου να του χορηγηθεί η παράταση, υποβάλλει αίτηση τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη του χρόνου ταφής.
Μετά τη συμπλήρωση των τριών ετών και των τυχόν χορηγηθεισών παρατάσεων η εκταφή γίνεται αναγκαστική και καταλογίζονται τα σχετικά τέλη στους υπόχρεους.
2) ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ: Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους φύλαξης, μέσα σε ένα χρόνο τα οστά, με ευθύνη της υπηρεσίας των κοιμητηρίων οδηγούνται στο χωνευτήριο.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων Περιουσίας & Κοιμητηρίων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 27213- 60739).

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας