Ο Βασίλης Παπαθεοδοσίου Αντιδήμαρχος Φιλιατρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Βασίλης Παπαθεοδοσίου ορίστηκε ξανά Αντιδήμαρχος Φιλιατρών, στην θέση του παραιτηθέντα Αναστάσιου Πούλου.

Ο κ. Πούλος είχε υποβάλει προ ημερών την παραίτησή του, καθώς είχε εκφράσει διαφωνίες για τον τρόπο της διοίκησης, που ασκείται από την δημοτική αρχή.

Ο Βασίλης Παπαθεοδοσίου ήταν ξανά στην ίδια θέση στο πρώτο μισό της δημαρχοντίας Κατσίβελα στον Δήμο Τριφυλίας.

Η απόφαση του Δημάρχου που αναρτήθηκε σήμερα αναφέρει:

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ Παπαθεοδοσίου Βασίλειο του Κωνσταντίνου, έως τη λήξη της παρούσης Δημοτικής περιόδου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών:
1.Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Φιλιατρών.
5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Φιλιατρών.
7. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
8. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Φιλιατρών και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της παραπάνω ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.