Ο Δήμος Μεσσήνης ζητά να μην εξέχουν κλαδιά δέντρων από κτήματα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μεσσήνης ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι δεν επιτρέπεται να εξέχουν από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα κλαδιά δέντρων, αυτοφυής βλάστηση, κλπ., τα οποία εμποδίζουν ή κρίνονται επικίνδυνα για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα.

Γι΄αυτό και ιδιαίτερα εν όψει της επερχόμενης ελαιοκομικής περιόδου καλούνται οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων να φροντίσουν ώστε να μην εξέχουν πέραν των ιδιοκτησιών τους κλάδοι, αυτοφυής βλάστηση κλπ. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Μεσσήνης επιφυλασσόμενος για την ενεργοποίηση των ποινικών και αστικών διαδικασιών κατά των μη συμμορφούμενων με τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο θα προβεί σε κοπή βλάστησης και κλάδων δέντρων που δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια των πεζών και οχημάτων στα όρια του επαρχιακού, δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεσσήνης.

Παρακαλούμε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων να εποπτεύουν τις κοινότητές τους και να ενημερώνουν το Δήμο όπου κρίνεται απαραίτητο.