Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Σεπτέμβριο 2023

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 69ΤΔΩΕΕ-ΩΦ5 ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Σεπτέμβριο 2023.