Πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπεγράφη, σήμερα Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023, σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (2023)», μεταξύ του Δημάρχου και της εταιρείας EP CERTIFICATION Μ.ΙΚΕ.

361576770 598775158993504 505577130088236265 n

Η ανάδοχος θα προβεί σε αρχικό επιτόπιο έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης των παιδικών χαρών. Βάσει των ευρημάτων των ελέγχων θα συντάξει εκθέσεις ελέγχου, στις οποίες θα περιγραφούν αναλυτικά οι διενεργηθέντες έλεγχοι και τα αποτελέσματά τους, οι μη συμμορφώσεις/ελλείψεις της παιδικής χαράς και οι απαιτούμενες τροποποιήσεις / επεμβάσεις, ώστε μετά την υλοποίησή τους από τον Δήμο να είναι δυνατή η πιστοποίησή τους. Οι εκθέσεις ελέγχου θα παραδοθούν στο Δήμο.

Μετά τις απαραίτητες παρεμβάσεις από το Δήμο θα γίνει επαναληπτικός έλεγχος από την ανάδοχο, όπου αυτός απαιτείται, και στη συνέχεια θα χορηγηθεί στο Δήμο το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για κάθε χώρο.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται επαναληπτικός έλεγχος θα πρέπει πάλι να γίνει σε διάστημα μικρότερο από ένα μήνα από τη στιγμή που ο Δήμος θα ενημερώσει την ανάδοχο ότι ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες εργασίες.

Σε παιδικές χαρές που είναι ήδη πιστοποιημένες μπορεί να προκύψει ανάγκη για επανέλεγχο λόγω κάποιας μεταβολής της υφιστάμενης κατάστασης.