Προσλήψεις στον Δήμο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού Προσωπικού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), που υλοποιούμε, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης:

Καλλιτεχνικό Προσωπικό -Καθηγητών ΣΚΑΚΙ ΔΕ 1
Καλλιτεχνικό Προσωπικό -Καθηγητών ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 2
Καλλιτεχνικό Προσωπικό -Καθηγητών Μουσικής με ειδικότητα φλάουτο με ράμφος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1
Καλλιτεχνικό Προσωπικό -Καθηγητών Παραδοσιακών χορών ΔΕ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001). Εάν ο βαθμός πτυχίου δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών, είναι απαιτητή η προσκόμιση επιπλέον σχετικής βεβαίωσης της σχολής όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας ή σύμβασης έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

5. Σημειώνεται, ότι η εμπειρία βαθμολογείται μετά την κτήση του σχετικού τίτλου σπουδών.
6. Βιογραφικό σημείωμα.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
8. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.
9. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτα ανεργίας.

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: * Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

* Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
* Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά συνοδεύουν το έντυπο της αίτησης του φορέα, προσκομίζονται αριθμημένα με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.
Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο αίτησης του φορέα το οποίο μπορεί να αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους και με φαξ ή email.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του νομού Μεσσηνίας ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων των γραφείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας ή της Ανάρτησης τους στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καλαμάτας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Συγκεκριμένα η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει 4/1/2019. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες

Η προκηρυξη ΕΔΩ