Προτάσεις έργων στην Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πραγματοποήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας,  την Τρίτη και ώρα 13.00, η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου ελήφθησαν αποφάσεις  για τα πιο κάτω θέματα:
  • Ψησίστηκε η Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων, προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2018, η Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «Προκαταρκτικές εργασίες μουσουλμανικού τεμένους Κυπαρισσίας» καθώς και η νέα Έγκριση του πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση Γηπέδου Κοπανακίου», που αφορά τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»
  • Τέλος στην επιτροπή πέρασε η Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αετού» και η Τροποποίηση προυπολογισμού Δ. Τριφυλίας, οικ. έτους 2018 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)