Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως, την 4η Ιουνίου 2024, Τρίτη και ώρα 20:30, προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως φαίνονται στο συνημμένο έγγραφο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 11