Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης την Τετάρτη 15/11

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις   15 – 11 – 2017  ημέρα Τετάρτη & ώρα 18:30  όπου θα γίνει η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1 Υπογραφή Διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας
2 Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜ.
3 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σε χρηματικό κατάλογο
4 Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
5 Τροποποίηση της 252/2017 απόφασης Δ.Σ. (Έγκριση εκδήλωσης Τ.Κ. Σπιταλίου με χρήση πολιτιστικού τέλους)
6 Έγκριση Πρακτικού της 5/2017 Συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
7 Εξέταση της με αρ. πρωτ. 18393/7-8-2017 ένστασης της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΤΕ» κατά της με αρ. 16943/21-7-2017 ειδικής διαταγής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
8 Λήψη απόφασης σχετικά με το  υπ.αρ. 2202/12-9-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου
9 Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για την προς πολεοδόμηση περιοχή (ΠΟΕ5) στη Μπούκα Μεσσήνης».
10 Χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών
11 Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσεως 2017
12 Έγκριση αποφάσεων Οικ. Επιτροπής με  θέμα: «Επικαιροποίηση τελών»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ