Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’), που αφορά την σύγκλιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Πύλου και Χώρας, τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχόπουλου, Κορώνης, Κουκουνάρας και Μεθώνης, ως και τους κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Παπουλίων και Χωµατάδας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Πύλου (1ος όροφος), την 5η Απριλίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19,30 µε τα παρακάτω θέµατα στην ηµερήσια διάταξη.

Θ Ε Μ Α Τ Α  Γ Ι Α  Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/24-02-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.:7ΦΛΘΩ1Β-ΑΥ2), για την επιβολή τέλους χρήσης του κτιρίου «Πολιτιστικό Κέντρο» στην Τ.Κ. Μεθώνης του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης, ορισµού µελών στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµο
πρασιών, για την εκµίσθωση πραγµάτων στο ∆ήµο Πύλου – Νέστορος και για το έτος 2017, σύµφωνα µε το Π.∆. 270/1981, άρθρο 1 παρ. 2 κατόπιν του µε αριθ.πρωτ. 4597/27-03-2017 εγγράφου από την ∆/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).
ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/27-03-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, ως και του Ετήσιου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος έτους 2017.
(Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης).
ΘΕΜΑ 4ον: Καθορισµός ανωτάτου αριθµού αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το έτος 2017 στο ∆ήµο Πύλου – Νέστορος, καθώς και του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση, σύµφωνα µε την παρ. 3 τουάρθρου 22 του Ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/15-05-2014) µετά απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, λαµβανοµένου υπόψη, της από 28-03-2017 εισήγησης
από την ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της πρότασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).

ΘΕΜΑ 5ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε τίτλο «Έκτακτη αποκατάσταση απορροής οµβρίων Ε.Ο. οικισµού Γιάλοβας», ως Α.Μ. 111/2016, µέχρι την 05-05-2017, του αναδόχου κ. Αριστείδη Παναγιωτόπουλου Ε.∆.Ε., κατόπιν:
α) της µε Α.Π. 4553/27-03-2017 αιτήσεώς του και β) του µε αριθµ. πρωτ. 4553/27-03-2017 ταυταρίθµου εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).

ΘΕΜΑ 6ον: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου µε τίτλο «Έκτακτη αποκατάσταση απορροής οµβρίων Ε.Ο. οικισµού Γιάλοβας», ως Α.Μ. 111/2016, του αναδόχου κ. Αριστείδη Παναγιωτόπουλου, Ε.∆.Ε., κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 4580/27-03-2017 εγγράφου από την∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).

ΘΕΜΑ 7ον: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου µε τίτλο «Έκτακτη αποκατάσταση πρανούς ∆ηµοτικής Οδού Βελισσάρη – Παππούλια – Βλαχόπουλο», ως Α.Μ. 110/2016, του αναδόχου κ. Ιωάννη Λαµπρόπουλου Ε.∆.Ε., κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 4631/28-03-2017 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).
ΘΕΜΑ 8ον: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου µε τίτλο «Έκτακτη αποκατάσταση απορροής οµβρίων Περιβολακίων και Πύλου», ως Α.Μ. 108/2016, του αναδόχου κ. Ιωάννη Λαµπρόπουλου Ε.∆.Ε., κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 4632/28-03-2017 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).

ΘΕΜΑ 9ον: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου µε τίτλο «Έκτακτα µέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας στο δρόµο Στενωσιά – Κουκουνάρα», ως Α.Μ. 112/2016, του αναδόχου κ. Γεωργίου Τζαµουράνη, Ε.∆.Ε., κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 4643/28-03-2017εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).
ΘΕΜΑ 10ον: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου µε τίτλο «Έκτακτη αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιϊας ∆.Ε. Κορώνης», ως Α.Μ. 114/2016, του αναδόχου κ. Αριστείδη Παναγιωτόπουλου, Ε.∆.Ε., κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 4861/30-03-2017 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).
ΘΕΜΑ 11ον: Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας (1) να προέρχεται από τους συνδυασµούς της µειοψηφίας, για συµµετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος µέχρι το τέλος αυτής της ∆ηµοτικής Περιόδου, κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 4802/30-03-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ.του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).

ΘΕΜΑ 12ον: Απ’ ευθείας αγορά ιδιωτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κορώνης του ∆ήµου Πύλου -Νέστορος, για τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισµού, κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 4171/30-03-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).
ΘΕΜΑ 13ον: Έγκριση εκπροσώπησης του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, από τον κ. ∆ήµαρχο, στο 3/ήµερο Συνέδριο µε θέµα «Βιώσιµη Κληρονοµιά: Χρηµατοδότηση και ∆ιακυβέρνηση» που θα διεξαχθεί από την 27ηέως και την 29η Απριλίου 2017 στην πόλη Larache του Μαρόκου, ως και έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού € 1.500,00 (€ Χιλίων πεντακοσίων).
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).
ΘΕΜΑ 14ον: Έγκριση εκδηλώσεων για την διοργάνωση του 2ου ∆ιεθνούς Τουρνουά Ποδοσφαίρου ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, µε έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).
ΘΕΜΑ 15ον: Αναµόρφωση εγκεκριµένου Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2017.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).