Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, την Δευτέρα 13 Αυγούστου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» την 13η Αυγούστου  2018 ημέρα  Δευτέρα  & ώρα 12:30,  όπου θα γίνει η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από Χρηματικούς καταλόγους και κατάπτωση γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου (καφενείου Τ.Κ. Αγριλιάς-ΔΕ Ανδρούσας).
 1. Επικαιροποίηση τελών
 2. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κτιρίου πρώην Συκικής σε Εξωραϊστικό Επιμορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Στρεφίου «Το Κάστρο».
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑΤΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

 1. Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου  του Σιδηροδρομικού Σταθμού Μεσσήνης.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση και παραλαβή της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Η ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ».
 2. Έγκριση οριστικής μελέτης Υπογειοποίησης Δικτύων Διανομής Ενέργειας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου : ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ’ από τον ΔΕΔΔΗΕ.
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 20101/29-08-2017 Σύμβασης για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 19109/16-08-2017 Σύμβασης για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 21602/13-09-2017 Σύμβασης για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Παραχώρηση Χώρων