Σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος!..

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το  κ λ ε ι δ ί
για τη  μεταρρύθμιση του Συντάγματος!!!

  Ας δούμε τι λέει το   άρθρο 110,   Αναθεώρηση του Συντάγματος:

1.   (σ.σ.όλες)  O ι   δ ι α τ ά ξ ε ι ς   τ o υ    Σ υ ν τ ά γ μ α τ o ς   υ π ό κ ε ι ν τ α ι  σε    α ν α θ ε ώ ρ η σ η , εκτός από εκείνες πoυ καθoρίζoυν τη βάση και τη μoρφή τoυ πoλιτεύματoς, ως Πρoεδρευόμενης Koινoβoυλευτικής Δημoκρατίας, (εννοεί το άρθρο 1,)  καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων: 2 :παράγραφoς 1,  4:παράγραφoι 1,4 και 7,    5: παράγραφoι 1 και 3,       13 : παράγραφoς 1, και 26.

 Σχόλια: το ίδιο  το  σύνταγμα μας δίνει την δυνατότητα να  α λ λ ά ξ ο υ μ ε   ό λ α   τ α    ά ρ θ ρ α  τ ο υ ,(!!!) εκτός από 3-4 τα οποία  θεωρούνται τα πιο βασικά.   Δυστυχώς δεν έχουμε εκμεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα. Η Βουλή είναι πολύ συντηρητική.
Ας προσέξουμε εδώ, πως το ίδιο αυτό άρθρο 110 , δεν μας απαγορεύει να το αλλάξουμε, δεν έχει προβλέψει κάτι τέτοιο… Δηλαδή αν σε μία αναθεώρηση  το αλλάξουμε , τότε μπορούμε την επόμενη μέρα να αλλάξουμε τα ‘πάντα’ με νόμιμο τρόπο. Ακόμα και τη μορφή του Πολιτεύματος, κλπ.

 2. (ελεύθερη μετάφραση) Για να γίνει αναθεώρηση πρέπει να την προτείνουν τουλάχιστον 50 βουλευτές, να την αποφασίσουν τουλάχιστον 180 βουλευτές, σε δύο ψηφοφορίες που να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστο ένα μήνα. Και πρέπει να καθορίζουν ειδικώς τις διατάξεις που πρόκειται να αναθεωρηθούν.

3.  (ελεύθερη μετάφραση) η επόμενη (σ.σ. αναθεωρητική) Βουλή στη πρώτη συνεδρίασή της αποφασίζει  με  απόλυτη πλειοψηφία (σ.σ. 151) σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.

4.  (ελεύθερη μετάφραση) Αν η προηγούμενη βουλή ψήφισε να γίνει αναθεώρηση με 151 βουλευτές, τότε η επόμενη  αναθεωρητική Βουλή πρέπει να αποφασίσει για τις μεταρρυθμίσεις με 180 τουλάχιστον βουλευτές.  (…)
Σχόλια: Δυστυχώς το 110 άρθρο είναι πρόχειρα γραμμένο, είναι ασύντακτο και λανθασμένο. Ενώ στην παράγραφο 2 λέει ρητώς πως πρέπει να ζητήσουν 180 βουλευτές την  αναθεώρηση, κι όμως στην παράγραφο 4 αφήνει να εννοηθεί πως μπορούν και 151 βουλευτές, απλώς στην ψήφιση των αναθεωρημένων άρθρων θα χρειαστεί αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών.

6. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση τoυ Συντάγματoς πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της πρoηγoύμενης.
Σχόλια: Ας αλλάξουμε το ίδιο το άρθρο 110, κάτι που δεν απαγορεύεται, και τότε θα αλλάζουμε κάθε χρόνο το Σύνταγμα ή ακόμα και πιο συχνά.

Κανείς δεν έχει προσέξει γνωρίζει πως το άρθρο 110 υπόκειται εις αναθεώρηση, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αλλάξει ακόμα και το πολίτευμα!
Είναι το ‘κλειδί’ για ένα νέο ‘αρχαιοελληνικό’ Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας , Ελευθερίας και Δικαιοσύνης.

                                             Αντώνης Αντωνόπουλος, Κυπαρισσία