Την Παρασκευή 19/04 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 19-04-2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30.  όπου θα γίνει η 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το Β΄ εξάμηνο 2018
 2. Καθορισμός μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό Μεσσήνης
 3. Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη
 4. Απολογισμός Μαραθωνίου 2019
 5. Τροποποίηση της 26/2019 απόφασης ΔΣ «Προγραμματισμός και έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2019»

ΘΕΜΑΤΑ: Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης,Διαφάνειας, Πληροφορικής και Τουριστικής προβολής 

 1. Παραλαβή και έγκριση της υπ.αρ. 1060-66/2018 μελέτης «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
 1. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης»

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Παράταση μέχρι τις 26-02-2021 του συμβατικού χρόνου των Συμβάσεων  σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου/Αντιδημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης
 2. έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ΗΣ Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ ΚΛΠ) ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016»
 3. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. , του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της παράτασης του έργου: «Βελτίωση δρόμου Κακοπέτρι έως διασταύρωση οδού Βαλύρα – Αρχαία Μεσσήνη».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανακαίνιση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καλαμακίου για δημιουργία χώρου πολιτισμού ( Α ειδικός προϋπολογισμός κτιριακές εγκαταστάσεις – έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου)»
 5. Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων
 6. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2019

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 1. Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «Εξωραϊσμός-Αποψίλωση Νεκροταφείων Δήμου Μεσσήνης έτους 2019» και σκοπιμότητα αυτής

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Ονομασία Κτιρίου Τ.Κ. Ελληνοεκκλησιάς
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 17151/25-07-2017 Σύμβασης για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»,
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 6735/03-05-2018Σύμβασης για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 – ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ Β: ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ»,
 4. Παραχώρηση χώρων
 5. Εποχιακή λειτουργιά επιχείρησης: (ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια) στην Τ.Κ. ΛΟΓΓΑ (ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ)  της Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ.
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων τροφείων
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσεως 2019
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών