Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 στο ΔΣ Πύλου Νέστορος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πύλου Νέστορος για το έτος 2020 είναι το κυριότερο θέμα στη συνεδρίαση του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 7 το απόγευμα.

Αναλυτικά, τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση είναι τα εξής:

 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 204/12-11-2019 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονομικής
  Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος (Α.Δ.Α.: ΩΓ3ΥΩ1Β-ΘΞΞ), με θέμα:
  «13η αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του
  Δήμου Πύλου – Νέστορος, οικ. έτους 2019».
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 205/12-11-2019 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονομικής
  Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος (Α.Δ.Α.: Ω5Λ2Ω1Β-8ΗΛ), με θέμα:
  «Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2019 του Δήμου
  Πύλου – Νέστορος, οικ. έτους 2019».
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 206/12-11-2019 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονομικής
  Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος (Α.Δ.Α.: ΩΤΤ3Ω1Β-471), με θέμα:
  «Έγκριση των στοιχείων Κυρίου Δείκτη Επιδόσεων (ΚΡΙ) Γ’ τριμήνου έτους 2019
  του Δήμου Πύλου – Νέστορος, οικ. έτους 2019».
 • Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου – Νέστορος, περί των
  μεταβολών ή μη των Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για
  το Σχολικό έτος 2020 – 2021
 • Λήψη απόφασης για καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε απόρους κατοίκους του
  Δήμου Πύλου – Νέστορος, με την μορφή διατακτικών προμήθειας αναγκαίων για
  την διατροφή τους ειδών, εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων έτους 2019
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανέγερση Κτιρίου
  Βρεφονηπιακού Σταθμού Πύλου», ως Α.Μ. 141/2009, μέχρι την 25-12-2019, της
  αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση
  Διατηρητέου Σχολικού Κτιρίου Συγγρού Μεθώνης», ως Α.Μ. 75/2016, του αναδό-
  χου κ. Βασιλείου Τρίγκα, Ε.Δ.Ε.
 • Εγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους
  2020, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. (γ) του Ν. 3852/2010 και σε συνέχεια της υπ’
  αριθμ. 2/23-08-2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου –
  Νέστορος