24ωρη απεργία στις 30 Μαΐου ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την κήρυξη 24ωρης απεργίας μαζί με τη ΓΣΕΕ ανακοίνωσε για τις 30 Μαΐου η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στη λιτότητα, την ανεργία και την υπερφορολόγηση.

Η ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντιδρά στις ρυθμίσεις για τη διαδικασία της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ αντιδρώντας:

α) αφ’ ενός στις ρυθμίσεις των άρθρων 14 επ. του ν.4369/2016 σχετικά με την διαδικασία της αξιολογήσεως των δημοσίων υπαλλήλων που επιχειρεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση, όπως τούτες ισχύουν τροποποιημένες από το άρθρο 36 ν.4489/2017 και από το άρθρο 9 ν.4533/2018 με το οποίο θεσπίστηκε ηλεκτρονική διαδικασία αξιολογήσεως των δημοσίων υπαλλήλων, οι λεπτομέρειες διεξαγωγής της οποίας θα εξειδικευθούν με σχετική υπουργική απόφαση και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες υλοποιήσεως της οποίας για το έτος 2017 έχουν εξειδικευτεί με τις με αριθμό ΔΑΠΔΕΠ/οικ.14951/24.4.2018 και ΔΑΠΔΕΠ/οικ.17115/10.5.2018 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκροτήσεως,

β) αφ’ ετέρου στην θεσπισθείσα από το άρθρο 36 παρ.2 ν.4489/2017 κύρωση η οποία εισήχθη στο άρθρο 24Α παρ.4 ν.4369/2016, σύστημα ρυθμίσεων που συνδέεται και θίγει ευθέως την μισθολογική, βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των μελών μας, με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις (ν.4336/2015, 4354/2015, 4369/2016),

Αποφάσισε

Μετά το πέρας τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και την λήξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολογήσεως, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 14 επ. ν.4369/2016 ως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 9 ν.4533/2018, κηρύσσεται απεργία-αποχή όλων των υπαλλήλων, που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ τόσο στα ως άνω αναφερόμενα Υπουργεία, όσο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρ.14 επ. του ν.4369/2016 διαδικασία.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας».

Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Μεσσηνίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Μεσσηνίας, σε συνεδρίασή του, έλαβε ομόφωνη απόφαση συμμετοχής, προκειμένου να διατρανώσουμε την αντίθεση μας στην εφαρμογή των επιπρόσθετων πακέτων μέτρων που προβλέπονται για το 2019.
Για τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται και ήδη πλήττουν όλους μας, έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας μέσα από το ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής μας Συνελεύσεως.
Καλούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, σε Λήψη Απόφασης Κινητοποιήσεων, μέσω των Διοικητικών Συμβουλίων τους, και κατάθεσης αυτής στην προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση της ΟΕΒΕΣ Νομού Μεσσηνίας την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 8:00 βραδινή, στα γραφεία μας, Χρ. Κουμάντου 6, 1ος όροφος.

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε.Σ. Νομού Μεσσηνίας,

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Βασιλόπουλος                        Ιωάννης Κουφός