4 Αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο Λεβεντάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Με την απόφαση 2084/2019 ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης όρισε σήμερα τους 4 νέους Αντιδημάρχους στην περιοχή μας όπως ήταν αναμενόμενο για 1 χρόνο, μαζί με τους ειδικούς συνεργάτες. Ουσιαστικά σε καίριες θέσεις θα έχουν την εποπτεία στελέχη της παράταξης του νέου Δημάρχου και είναι οι ακόλουθοι:

1. Ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Τριφυλίας µε θητεία από 05/09/2019 μέχρι 04/09/2020 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει τον κ. Ασημακόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου. για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων στον τομέα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος. του Τμήματος Συντηρήσεων, Έργων και Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας. του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας. για την εκπόνηση και διατύπωση προγραμμάτων και εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό υπηρεσιών, μέσων και δράσεων, υποστήριξη οργάνων και ενεργειών για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Β. Ορίζει τον κ. Βλάχο Αντώνιο του Θεμιστοκλέους Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αντιδήμαρχο Τεχνικών Μελετών και Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: του Τμήματος Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Πολιτικής Προστασίας πλην του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης). σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Γ. Ορίζει τον κ. Στριμπάκο Δημήτριο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχο Διοικητικού, Οικονομικού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: της Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. της Οργάνωση υπηρεσιών Δήμου και Επιχειρήσεων. της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης. σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Δ. Ορίζει τον κ. Φρούσο Νικόλαο του Αποστόλου, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού – Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημ. Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού – Αθλητισμού. σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

2. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ασημακόπουλου Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στριμπάκος Δημήτριος και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ασημακόπουλος

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βλάχου Αντωνίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φρούσος Νικόλαος και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αντώνιος.

3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ασημακόπουλος Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Στριμπάκο Δημήτριο

4. Οι τελέσεις των πολιτικών γάμων αναθέτονται εναλλακτικά με τον Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

ΓΙΑΝ. ΜΠ.