Έκθεση του Υπ. Περιβάλλοντος έχει καταγράψει τα ρέματα-φονιάδες – 7 στη Μεσσηνία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αποκαλυπτική είναι η έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος που αναφέρεται στους κινδύνους από πλημμύρα και συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2012, στοιχεία τα οποία έφερε στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του realfm 97.8 και ο Νίκος Στραβελάκης.
Στις 128 σελίδες της έκθεσης, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του υπουργείου, είχαν καταγραφεί τα ρέματα-φονιάδες σε όλη τη χώρα.

Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

Η ∆/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μεσσηνίας αναφέρει τις παρακάτω ευάλωτες περιοχές:

• Χ. Ξερίλας ή Τσάκωνιας (παραπόταµος Παµίσου) στο ύψος του Μελιγαλά. Στη θέση αυτή
υπάρχει φράγµα ανάσχεσης που έχει υποστεί ζηµιές και υπάρχει κίνδυνος αστοχίας.
Στην περίπτωση αυτή θα πληµµυρίσει η περιοχή των ∆∆ Οιχαλίας και Μερόπης και θα
δηµιουργηθεί πρόβληµα στην Εθνική Οδό Τσακώνα – Καλό Νερό
• Χ. Χαραδρός (παραπόταµος του π. Πάµισου), τµήµα µεταξύ ∆∆ Φίλια, ∆∆ Ανδανία και
Ζευγολατιό. Έχει πληµµυρίσει στο παρελθόν (δεκαετίες 60-70) και έχει καταστρέψει
καλλιεργηµένες εκτάσεις και δηµιουργήσει κίνδυνο σε ανθρώπινες ζωές στην κατοικηµένη
περιοχή του ∆∆ Ανδανίας
• Π. Πάµισος αµέσως κατάντη του φράγµατος του Άρη, βόρεια του αεροδροµίου
Καλαµάτας. Το 2006 εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταµού στη θέση αυτή πληµµύρισε η κατάντη περιοχή το αεροδροµίου της Καλαµάτας καθώς και η Εθνική Οδός
Ασπρόχωµα-Μεσσήνη, µε κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών
• Π. Νέδα: στην πεδινή κοίτη του ποταµού της Νέδας ανάντη και κατάντη της Εθνικής
Οδού Κυπαρισσίας-Πύργου ο ποταµός κατά καιρούς πληµµυρίζει και καταλαµβάνει
µεγάλες επιφάνειες καλλιεργηµένων εκτάσεων, κυρίως προς την πλευρά του Ν.
Μεσσηνίας
• Περιοχή π. Βέλικας: κατάντη της γέφυρας της Βέλικας επί της οδού Καλαµάτας-Πύλου και έως την εκβολή του ποταµού στη θάλασσα συµβαίνουν πληµµύρες κάθε πέντε χρόνια
περίπου µε καταστροφές καλλιεργειών
• Περιοχή Τερψιθέας Φιλιατρών: στον εθνικό δρόµο Κυπαρισσία-Φιλιατρά και στην
περιοχή Τερψιθέας εξαιτίας ανθρώπινων παρεµβάσεων έχει στενέψει η κοίτη των
χειµάρρων που πηγάζουν από το όρος «Ψυχρό» µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος
πληµµύρας σε καλλιεργηµένες εκτάσεις, βιοτεχνίες και στο οδικό δίκτυο. Η εν λόγω
περιοχή πληµµύρισε το 2009
• περιοχή Νέδοντα Καλαµάτας. Εντός του πολεοδοµικού ιστού της πόλης της Καλαµάτας
λόγω ανεπάρκειας της διατοµής της κοίτης του ποταµού υπάρχει κίνδυνος πληµµύρας
στην περιοχή κατάντη της γέφυρας Σπάρτης έως την εκβολή του ποταµού στη θάλασσα

Οι κύριοι ποταµοί που διατρέχουν τη λεκάνη απορροής Παµίσσου- Νέδοντα- Νέδας είναι οι
τρεις οµώνυµοι ποταµοί µε τους ποταµούς Πάµισσο και Νέδα να εµφανίζουν µόνιµη ροή
καθόλη τη διάρκεια του έτους, ενώ ο ποταµός Νέδων είναι χειµαρρικού τύπου.
Ο ποταµός Πάµισσος είναι ο µεγαλύτερος ποταµός της ΠΕ Μεσσηνίας (µήκους 44 km και µε
υδρολογική λεκάνη 568 km2) που πηγάζει από τα βουνά της Άνω Μεσσηνίας και από τις
καρστικές πηγές Αγίου Φλώρου και Πηδήµατος, που εκφορτίζουν το βόρειο Ταΰγετο και
διατρέχοντας τη Μεσσηνία από Βορρά προς Νότο εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο ανάµεσα
στη Μεσσήνη και τη Καλαµάτα. Η Νέδα (µήκους 31 km και µε υδρολογική λεκάνη 278 km2) πηγάζει από τα βουνά Μίνθη, Λύκαιο και Τετράτιο διατρέχοντας τη λεκάνη από τα δυτικά προς τα ανατολικά εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος ανάµεσα στην Κυπαρισσία και τη Ζαχάρω.

Ο ποταµός Νέδων (µήκους 22 km και µε υδρολογική λεκάνη 146 km2) πηγάζει από το δυτικό Ταΰγετο και εκβάλλει στο Μεσσηνιακό κόλπο.
Στο Υ∆ 01 υπάρχουν και άλλα µικρότερα υδατορεύµατα όπως ο Άρης, το Καλό Νερό, η
Βελίκα, οι Μύλοι, ο Σελάς, το Κλεισουραίικο, το Φιλιατρινό, ο Γιαννουζαγάς, ο Λαγκουβάρδος και το Μιναγιώτικο.

Στη λεκάνη απορροής Παµίσου -Νέδοντος–Νέδα υπάρχει η τεχνητή η λίµνη Φιλιατρινού
έκτασης λεκάνης απορροής 27,30 km2 και επιφάνειας καθρέπτη ταµιευτήρα 0,5 km2

Με βάση την επεξεργασία των ιστορικών συµβάντων οι περιοχές όπου έχουν σηµειωθεί στο παρελθόν σηµαντικές πληµµύρες είναι:
• οι χαµηλές περιοχές της λεκάνης του π. Νέδα
• η πόλη της Καλαµάτας.
• επεισόδια πληµµύρας εµφανίζονται επίσης στα πεδινά του π. Αλφειού, του Μελιγαλά, της
Μεγαλόπολης και στην περιοχή της Καλαµάτας – Μεσσήνης.