Έναρξη εφαρμογής Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α υλοποιεί από σήμερα 15 η
Απριλίου 2020, δύο συμβάσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ διάρκειας τεσσάρων ετών για
την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καταστολή του χαλαζιού και η μείωση των
επιπτώσεων στις αγροτικές καλλιέργειες, συμβάλλοντας στην προστασία των
προϊόντων των παραγωγών καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου.