Έργα πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Δυτικής Μάνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Στο Δημαρχείο Δυτικής Μάνης, ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαραμπέας υπέγραψε νέα σύμβαση έργου, ως εξής:
Α) Σύμβαση έργου: ‘Εργα πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες.ποσού 100.709,73 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με τον ανάδοχο <Γρηγόριο Νανόπουλο ΕΔΕ>.Επιμέρους αντικείμενα του έργου είναι:
1.Εργασίες τσιμεντόστρωσεις σε διάφορα σημεία του αγροτικού και δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Δυτικής Μάνης. 2.Υποβιβασμός της στάθμης του οδοστρώματος σε τμήμα της κεντρικής δημοτικής οδού του οικισμού Στούπας Τ.Κ Νεοχωρίου.
3.Ανακατασκευή –Επισκευή πέτρινης μάντρας στον οικισμό πηγή Τ.Κ Πλάτσας. Η προθεσμία είναι 6 μήνες ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΥΠΕΣΔΔΑ- “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’και Β’βαθμού της χώρας”και ΣΑΤΑ.