Αποδοχή της προσφυγής του Δήμου Μεσσήνης για την Πολεοδομία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Aπόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ακυρώνει τις αριθ. 62/2017 και 283/2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Καλαμάτας όπου εσφαλμένα αποφασίζει την παύση της παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Δήμο Μεσσήνης από την 01/06/2017 καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του μητροπολιτικού Δήμου Καλαμάτας δεν καθίσταται αρμόδιο να αποφασίσει για την συνέχιση ή όχι της διοικητικής υποστήριξης των περιφερειακών δήμων από τον μητροπολιτικό θεωρώντας ότι ο Δήμος Μεσσήνης έχει διοικητική επάρκεια για την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων.
Επειδή ο προσφεύγων ορθά επικαλείται το άρθρο 77 του Ν. 4445/16 με το οποίο ορίζεται η 01/01/2018 ως ημερομηνία έναρξης άσκησης των νέων αρμοδιοτήτων από τους δήμους και ως εκ τούτου αιτείται την συνέχιση της διοικητικής υποστήριξης του Δήμου Μεσσήνης έως και την 31/12/2017.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

 • ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  Ακυρώνουμε τις με αρ. 62/2017 και 238/2017 Α.Δ.Σ του Δήμου Καλαμάτας όσον
  αφορά την παύση της διοικητικής υποστήριξης στο Δήμο Μεσσήνης, και
  αποδεχόμαστε την από 29/03/2017 προσφυγή του Δήμου Μεσσήνης ως παραδεκτή,
  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
  Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί, από οποιονδήποτε έχει έννομο
  συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3463/06 ενωπιον της
  Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου σε συνδυασμό με τις
  διατάξεις του άρθρου 238 του ν.3852/2010, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την
  έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.