Αποκατάσταση δρόμου προς Αγίους Αναργύρους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από το Δήμο Καλαμάτας αποκαταστάθηκε η κατολίσθηση, λόγω πλημμύρας, του δρόμου που οδηγεί προς Αγίους Αναργύρους, βόρεια της Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εργολαβίας, πραγματοποιήθηκε κατασκευή λιθορριπής από λίθους κατάλληλης διαβάθμισης, για την πλήρωση τμήματος του δρόμου, στα κατάντη, που είχε καταστραφεί.

Φωτογραφία του Μανώλης Μάκαρης.
Συνεργείο του Δήμου Καλαμάτας προέβη, ακολούθως, σε τσιμεντόστρωση του χώρου παρέμβασης, επιφανείας 30 x 5,5 μέτρων, καθώς και σε μερικό εγκιβωτισμό με σκυρόδεμα των κενών μεταξύ των ογκολίθων.
Επρόκειτο για πρόβλημα που είχε τεχνικές δυσκολίες και στο οποίο ο Τύπος είχε αναφερθεί επανειλημμένα.