Αποφυγή χρήσης του κυματοθραύστη λόγω εκτέλεσης έργων στο «χιλιόμετρο»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017 υπεγράφη συμφωνητικό μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας και του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών πρόσθετου τοίχου ανωδομής προσήνεμου μόλου λιμένα Καλαμάτας», προϋπολογισμού 187.155 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ανάδοχος είναι ο Γρηγόριος Νανόπουλος, με ποσοστό έκπτωσης 55%.

Με το έργο αυτό θα επισκευασθούν βλάβες στον πρόσθετο τοίχο, που έχει κατασκευασθεί επί μήκους μερικών εκατοντάδων μέτρων στο «χιλιόμετρο». Οι βλάβες λόγω πολυκαιρίας και καιρικών συνθηκών θα αντιμετωπισθούν με χρήση εκτοξευομένου σκυροδέματος και με κατασκευή μανδυών.
Επειδή το έργο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και στο χώρο του «χιλιομέτρου» θα πραγματοποιούνται εργασίες με τη χρήση μηχανημάτων, παρακαλούνται οι πολίτες να μη χρησιμοποιούν τον κυματοθραύστη για περπάτημα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.
Όσον αφορά στους χρήστες θέσεων για την πρόσδεση σκαφών, παρακαλούνται να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το χώρο αυτό, παρά μόνο σε περίπτωση ανάγκης και με δική τους ευθύνη.