Δήμος Καλαμάτας: Εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπεγράφη σήμερα, Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 από τον Δήμαρχο και τον ανάδοχο Αθανάσιο Μακρή, σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στον καθορισμό της γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών του Δήμου Καλαμάτας που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες και επαπειλούμενες, μετά την εκδήλωση των κατολισθήσεων του 2019.

Σκοπός της μελέτης είναι :

  • Ο εντοπισμός και διαχωρισμός από απόψεως εδαφικών συνθηκών, περιοχών ως κατάλληλων, ακατάλληλων και κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για δόμηση.
  • Η σαφής περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης των εδαφών ή άλλων μέτρων προστασίας που απαιτούνται ούτως ώστε στις κατάλληλες υπό προϋποθέσεις περιοχές να καταστεί δυνατή η οικοδόμηση καθώς επίσης και η κατ’ αρχήν εκτίμηση του κόστους λήψης των τυχόν μέτρων προστασίας σε σχέση προς την κλίμακα του κάθε έργου.
  • Η υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω μελετών και ερευνών που απαιτούνται για την αποσαφήνιση της γεωλογικής καταλληλότητας των προς δόμηση περιοχών στο βαθμό που τα στοιχεία της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας δεν επαρκούν ή για τον αποχαρακτηρισμό ακαταλλήλων για δόμηση περιοχών.