Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη 7 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκρίθηκε η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2021-22 (ΦΕΚ Β’ 5351/18-11-2021).

Για το Δήμο Καλαμάτας, μέσω του Αθλητικού Οργανισμού εγκρίθηκαν συνολικά επτά (7) θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.

Σημειώνεται ότι οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, (Β’ 461/2021) και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, διάρκειας έως (οχτώ) 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.