Δήμος Μεσσήνης: Ένταξη τριών έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τρία σημαντικά έργα του Δήμου Μεσσήνης συνολικού προϋπολογισμού 453.380 ευρώ εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ».

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Πρόκειται για τα εξής έργα:

– «Διαμόρφωση νέου ισόπεδου κόμβου στη συμβολή των οδών Σωτ. Πατατζή και Καπ. Κρόμπα της Μεσσήνης», συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στην Υποδράση «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση,  αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού) συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια)».

– «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Διοδίων», συνολικού προϋπολογισμού 178.580,50 ευρώ.

– «Δημιουργία ενημερωτικού υλικού για την τουριστική προβολή του Δήμου Μεσσήνης», συνολικού προϋπολογισμού 24.800 ευρώ.

Τα δύο τελευταία έργα εντάσσονται στην Υποδράση «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)».

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα για την καθοριστική συμβολή του στην ένταξη των έργων του Δήμου, διότι με τις ενέργειές του, επετεύχθη η έγκριση μεγάλης επιπλέον χρηματοδότησης από το Υπ.Α.Α.Τ. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ύψους 1.459.640 ευρώ σε σχέση με το αρχικό ποσό των 1.290.000 ευρώ και έτσι εντάχθηκαν τα έργα του Δήμου Μεσσήνης που αρχικά είχαν αξιολογηθεί ως παραδεκτά, αλλά δεν μπορούσαν να ενταχθούν λόγω της χαμηλής θέσης κατάταξης και του μικρού προϋπολογισμού της πρόσκλησης.