Δήμος Μεσσήνης: Υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό παντοπωλείο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησε σήμερα στον Δήμο Μεσσήνης η υποβολή αιτήσεων των δημοτών που επιθυμούν να ενταχθούν στο κοινωνικό παντοπωλείο για το έτος 2020. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μεσσήνης, από σήμερα 9/11/2020 έως 14/12/2020 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι είναι δικαιούχοι.

Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

i) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
  • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) μαζί με το εκκαθαριστικό σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
  • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).

ii) Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίουυνητικού δικαιούχου:

– Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

– Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού.

-Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

-Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

– Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.

– Σε περίπτωση που το μονήρες άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

– Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχος άλλης δομής δημόσιας ή δημοτικής, κοινωνικού παντοπωλείου ή ιδιωτικού φορέα (συλλόγου ή σωματείου) που διανέμει τρόφιμα ή είδη κοινωνικού παντοπωλείου.

-Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Νοείται ότι τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Δημαρχείο Μεσσήνης (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής), τηλ.: 2722360150 κα Αστρινιά Αδαμοπούλου.